15/10/2020 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "¦ladami ¦więtego Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin"

Dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy stosuj±c się do polecenia służbowego Dziecięcego Sekretarza Gminy Spytkowice z dnia 1 czerwca 2020r. wykonały piękne plakaty upamiętniaj±ce osobę papieża Jana Pawła II w zwi±zku z 100. rocznic± Jego urodzin. Celem tej inicjatywy było pogłębianie znajomo¶ci nauczania ¦więtego Jana Pawła II, przesłania Jego pontyfikatu oraz odwołanie się do nieprzemijaj±cych warto¶ci oraz idei tkwi±cych w życiu i działalno¶ci tego wyj±tkowego człowieka.

wiecej...13/10/2020 - Wyniki konkursu wokalnego i recytatorskiego "¦ladami ¦więtego Jana Pawła II w 100 rocznicę Jego urodzin"

Z przyjemno¶ci± informujemy, że konkurs wokalny i recytatorski "¦ladami ¦więtego Jana Pawła II w 100 rocznicę Jego urodzin" został rozstrzygnięty. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprezentować utwór autorstwa Karola Wojtyły lub o osobie Ojca ¦więtego.
Tym razem jurorzy oceniali uczestników konkursu słuchaj±c i ogl±daj±c ich prezentacji na monitorach, gdyż zmusiła nas do tego sytuacja zwi±zana z COVID. Pomimo, że konkurs odbywał się w nieco innej formie, dla ogl±daj±cego miała znaczenie cało¶ć prezentacji, nie tylko co słyszy, ale i to co widzi.

wiecej...28/09/2020 - Warsztaty "Pie¶ni, ballady, opowie¶ci, przy¶piewki, rzemiosło, muzyka, tańce - przekazywane następnym pokoleniom"

Kolejnym działaniem podjętym przez Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach w ramach cyklu spotkań "Z tradycj± na Ty" promuj±cych tradycje i produkty regionu Doliny Karpia były warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu pn. "Pie¶ni, ballady, opowie¶ci, przy¶piewki, rzemiosło, muzyka, tańce - przekazywane następnym pokoleniom". Wydarzenie to realizowane było w zakresie projektu grantowego pod nazw± "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczno¶ci stanowi±cych atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promuj±cych obszar Doliny Karpia" współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno¶ć" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wiecej...28/09/2020 - "Koncert zespołu Hetmańscy Sarmaci"

13 wrze¶nia w sali widowiskowej Gminnego O¶rodka Kultury w Spytkowicach odbył się koncert zespołu "Hetmańscy Sarmaci", ostatnie już wydarzenie w ramach projektu grantowego pod nazw± "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczno¶ci stanowi±cych atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promuj±cych obszar Doliny Karpia" współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno¶ć" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wiecej...28/09/2020 - Piknik "Z Piratami na Ty"

Tegoroczne wakacje pożegnali¶my przygod± pirack±, podczas której nasi Go¶cie mogli poczuć się jak prawdziwa załoga. O znakomit± zabawę dużych i małych piratów zadbali animatorzy Agencji Artystycznej MocArt. Porwali oni uczestników pikniku w ¶wiat szalonych zabaw i konkursów, podczas w których bardzo ważna była sprawno¶ć fizyczna oraz spryt. Atrakcjami pikniku była również muzyka szanty, tańce pirackie i warsztaty tematyczne. ¦wieże powietrze oraz ruch pozwoliły dzieciom rozładować trochę energii i zrelaksować się.

wiecej...20/09/2020 - Atom to nasz malutki przyjaciel

Podczas ostatniego spotkania na warsztatach chemicznych, uczestnicy poznali budowę atomu oraz dowiedzieli się czym różni się proton od elektronu. ZnaleĽli odpowiedĽ na pytanie: Czy ten atom na pewno jest aż taki malutki? Dzieci wykonały wybuchowe eksperymenty, podziwiaj±c wielokolorow± eksplozję wulkanu.

wiecej...20/08/2020 - Smocza Indonezja

Na kolejnych warsztatach z cyklu "Poznajemy ¶wiat" dzieci miały możliwo¶ć do¶wiadczyć niezwykłej przygody, odkrywaj±c wyj±tkowo¶ć Indonezji, jej zdumiewaj±ce bogactwo i malowniczy krajobraz. Uczestnicy wiedz± już, że kraj ten położony jest na malowniczych wyspach i zachwyca krystalicznie czyst± wod±, w której można zobaczyć przepiękne rafy koralowe oraz bajkowe, wielobarwne rybki. Piękny krajobraz tworz± zielone równiny, pola ryżowe, ciemne i bujne tropikalne lasy pełne unikatowych gatunków zwierz±t i ro¶lin. oraz wyj±tkowe zabytki.

wiecej...18/08/2020 - "Kreatywni w dżungli"

Podczas kolejnych wakacyjnych warsztatów wyruszyli¶my do wnętrza tajemniczej dżungli. Dzieci miały okazję poznać wiele dzikich zwierz±t zamieszkuj±cych tereny Afryki. Dowiedziały się co charakterystycznego kryje się w wygl±dzie niektórych zwierz±t, jaki prowadz± tryb życia, co jedz± i jakie wydaj± odgłosy. Każdy z uczestników wykonał maskę dzikiego zwierzęcia, następnie wcielił się w niego i na komendę animatorki na¶ladował sposób poruszania się swojego wybrańca.

wiecej...13/08/2020 - "W ¶wiecie bajek i ba¶ni"

Program artystyczny oraz atrakcje podczas pikniku, który odbył 13 sierpnia się w Miejscu, nawi±zywały do tre¶ci popularnych bajek i ba¶ni. Uczestnicy przenie¶li się do niezwykle magicznego, kolorowego ¶wiata, w którym wszyscy czuli się wy¶mienicie. Było mnóstwo ciekawych konkursów, gier i zabaw. Animatorki robiły ogromne bańki mydlane, przeprowadziły konkursy polegaj±ce na odgadywaniu zagadek zwi±zanych ze znanymi bajkami.

wiecej...13/08/2020 - Konkurs "Jestem bezpieczny na wsi"

Bezpieczeństwo najważniejsze! Cieszymy się, że w wyniku dobrej współpracy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Punkt Terenowy w Wadowicach wyszła z inicjatyw± i zorganizowała na naszym terenie konkurs dla dzieci pod hasłem: "Jestem bezpieczny na wsi". Celem konkursu było promowanie w¶ród dzieci z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań zwi±zanych z prac± i zabaw± na terenie gospodarstwa rolnego oraz przedstawienie wykazu czynno¶ci szczególnie niebezpiecznych, zwi±zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

wiecej...11/08/2020 - A ja mam mydełko!

Mydło wszystko umyje, ale sk±d u niego taka magiczna siła? OdpowiedĽ na to pytanie znaj± już wszystkie dzieci, które 11 sierpnia wzięły udział w warsztatach. Uczestnicy poznali tajemnicze wła¶ciwo¶ci i skład mydła, zapoznały się z jego produkcj±, dowiedziały się jakie składniki należy dodać do mydła żeby było lepszej jako¶ci i pięknie pachniało.

wiecej...10/08/2020 - Warsztaty pszczelarskie w Pasiece na Zastawiu

Pierwszym działaniem, które zrealizowali¶my w ramach grantu pn. "Z tradycj± na TY" zorganizowanie spotkań promuj±cych tradycję i produkty regionu Doliny były warsztaty pszczelarskie. Odbyły się one w Pasiece na Zastawiu, która należy do Ekomuzeum Doliny Karpia. Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy dowiedzieli się jak ważne s± pszczoły, jak fenomenalnym organizmem jest rodzina pszczela, któr± mogli zobaczyć z bliska.

wiecej...30/07/2020 - Podróż do USA

Ide± wakacyjnych warsztatów językowych jest obcowanie z językiem angielskim oraz kultur± krajów anglojęzycznych. Tym razem wyruszyli¶my w najdalsze zak±tki Ameryki, rozmawiaj±c o położeniu geograficznym tego kraju, jego wielko¶ci oraz różnorodno¶ci. Poznaj±c flagę USA, policzyli¶my namalowane na niej gwizdki i dowiedzieli¶my się, że ich liczba symbolizuje 50 stanów amerykańskich, z kolei 13 pasów to 13 pierwotnych kolonii.

wiecej...28/07/2020 - Wioska Indian

W czasie letniego odpoczynku najmłodsi mieli okazję odbyć podróż na Dziki Zachód. Przygodę w Indiańsk± Wioskę rozpoczęli od rozmów, kim w ogóle byli Indianie, jak wygl±daj± i nazywaj± się tradycyjne indiańskie domy, jak żyli, podróżowali i jakich narzędzi używali na co dzień. Przeprowadzono bardzo wiele zabaw zwi±zanych z poznaniem indiańskich zwyczajów, zacie¶niaj±cych więzi w grupie.

wiecej...23/07/2020 - Psi Patrol Atakuje

Postacie z bajek to bez w±tpienia ulubieni bohaterowie naszych pociech. Dlatego tematem przewodnim kolejnego pikniku, był uwielbiany przez wszystkie dzieci Psi Patrol. 23 lipca, najmłodsi mieszkańcy gminy, tym razem w Ryczowie, mogli spotkać pluszowe pieski: Chasea i Marshalla, na których widok bardzo się ucieszyli. Miło¶nicy Psiego Patrolu mogli sprawdzić swoje umiejętno¶ci, podejmuj±c wyj±tkowe wyzwania przygotowane przez bohatersk± ekipę.

wiecej...21/07/2020 - "Ro¶niemy w siłę"

Kolejne spotkanie z cyklu "Wielkie eksperymenty małego chemika" rozpoczęli¶my od budowania modeli zwi±zków chemicznych. Mali naukowcy zapoznali się z chemicznym alfabetem - układem okresowym pierwiastków. PóĽniej przyszła pora na rosn±ce czary. Uczestnicy warsztatów w sekundę powiększyli magiczny proszek - poliakrylan sodu, charakteryzuj±cy się zdolno¶ci± wi±zania znacznych ilo¶ci wody, do kilkuset razy więcej niż wynosi jego masa.

wiecej...16/07/2020 - Poznajemy ¶wiat "Hiszpańskie Flamenco"

Jeden dzień z życia Hiszpana - tak można opisać warsztaty które miały miejsce 16 lipca w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach. W trakcie spotkania podróżniczka Pani Paulina reprezentuj±ca firmę "Poznajemy ¦wiat" przybliżyła dzieciom gor±c±, zachwycaj±c± pięknymi i bardzo różnorodnymi krajobrazami Hiszpanię, której mieszkańcy s± niezwykle otwarci i prawie zawsze u¶miechnięci. Dzieci poznały uroki sjesty i przyswoiły kilka hiszpańskich słów, takich jak: hola, como estas, muy bien, buenos dias

wiecej...14/07/2020 - Englisch School "Poznajemy Anglię"

Kolejn± wakacyjn± propozycj± Gminnego O¶rodka Kultury były warsztaty językowe prowadzone przez Englisch School z Doliny Karpia. Podczas zajęć dzieci miały okazję odbyć multimedialn± podróż po Wielkiej Brytanii, wzbogacaj±c swoj± wiedzę na temat symboli narodowych, zwyczajów, tradycji oraz najsłynniejszych zabytków tego kraju. Uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim jak wygl±da flaga Wielkiej Brytanii, że Londyn jest jej stolic± oraz że jest to wyspa w której skład wchodz± Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna.

wiecej...9/07/2020 - Piknik "Magiczna podróż z wróżk±"

W czwartkowe, słoneczne popołudnie, plac obok Domu Strażaka w Bachowicach zapełnił się dzieciakami. O zadowolenie naszych najmłodszych mieszkańców zadbały animatorki z Agencji Artystycznej Moc.Art., które do wspólnej zabawy potrafiły zachęcić nawet tych najbardziej nie¶miałych. Wróżka oraz jej towarzyszki porwały uczestników pikniku w kolorow± podróż, pełn± zaskakuj±cych niespodzianek i atrakcji.

wiecej...7/07/2020 - "B±belkowe szaleństwo"

W tym wyj±tkowym roku, bior±c pod uwagę wszystkie obostrzenia epidemiologiczne, zmuszeni byli¶my zrezygnować z niektórych planowanych form wypoczynku, które chcieli¶my Wam zaproponować. Jednak dla chc±cego, nic trudnego. Przygotowali¶my dla Was atrakcje, które mog± się obywać zgodnie z obowi±zuj±cymi wytycznymi.

wiecej...25/06/2020 - "Z kultur± online"

Tak to już bywa, że czasem się co¶ planuje i z planów nic nie wychodzi ... W trosce o wspólne bezpieczeństwo spowodowane koronawirusem trzeba było odwołać wszystkie planowane wydarzenia, zajęcia i inne działania, które na co dzień realizujemy. Okres epidemii okazał się ogromnym wyzwaniem dla wszystkich instytucji kultury, w tym i naszej. Chc±c wyj¶ć naprzeciw oczekiwaniom swoich sympatyków "wskoczyli¶my do sieci". Rozpoczęli¶my cykl zajęć pod hasłem "Z kultur± online".

wiecej...18/06/2020 - Dziecięca Piosenka O Pluszowego Misia

Pomimo przeciwno¶ci, które przyniosła nam sytuacja spowodowana koronawirusem zorganizowali¶my coroczny konkurs wokalny "Dziecięca Piosenka O Pluszowego Misia". Uczestnicy niestety nie mogli zaprezentować się na scenie jak dotychczas, ale dzisiejsza technika pozwoliła na to, że dzieci zaprezentowały swoje umiejętno¶ci w domu i przesłały nagrania do nas.

wiecej...11/06/2020 - Dziecięcy Wójt Gminy Spytkowice 2020

Za nami VIII edycja konkursu o tytuł Dziecięcego Wójta Gminy Spytkowice. Jego głównym celem było promowanie wiedzy na temat gminy ze szczególnym uwzględnieniem jej historii, tradycji, walorów przyrodniczych i kulturowych. Laureatów zaprosili¶my 1 czerwca do Urzędu Gminy, gdzie z r±k wójta, Pana Mariusza Krystiana, otrzymali nominacje na swoje stanowiska: Anna Brożek (I grupa wiekowa) nominowana została Dziecięcym Wójtem Gminy Spytkowice, Maja Charnas (II grupa wiekowa) otrzymała nominację na Dziecięcego Przewodnicz±cego Rady Gminy Spytkowice, natomiast Tomasz Konik (III grupa wiekowa) nominowany był Dziecięcym Sekretarzem Gminy Spytkowice.

wiecej...11/05/2020 - Konkurs "Przebudzenie wiosny"

Konkurs "Przebudzenie wiosny" był adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice. Celem konkursu było inspirowanie uczestników do aktywno¶ci twórczej, rozwijanie talentów literackich oraz rozbudzanie wyobraĄni i kreatywno¶ci. Z uwagi na wiosenny czas chcieli¶my pobudzić wrażliwo¶ci dzieci na piękno przyrody. Stworzyli¶my tym samym uczestnikom możliwo¶ci prezentacji i promowania ich autorskich pomysłów oraz zaproponowali¶my alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.

wiecej...17/04/2020 - Gminny konkurs "Dekoracja wielkanocna" - 16.04.2020r.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji |wi±t Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań twórczych poprzez zastosowanie różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraĄni. Zadaniem uczestników było wykonanie dekoracji wielkanocnej dowoln± technik± i w dowolnej formie przestrzennej. Do konkursu mogły zgłosić swoje dekoracje rodziny z terenu gminy Spytkowice.

wiecej...14/04/2020 - Dotacje dla obszaru Doliny Karpia w 2020 roku

Stowarzyszenie Dolina Karpia w najbliższych miesi±cach (po ust±pieniu zagrożenia zwi±zanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Polsce) będzie ogłaszało nabory wniosków w ramach kilku przedsięwzięć. Dla podmiotów działaj±cych w sektorze rybackim przewidziano ¶rodki na operacje w zakresie modernizacji lub wdrożeniu innowacji w procesie chowu i hodowli ryb oraz na wszelkie działania zmierzaj±ce do poprawy potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich. Wnioskodawcy mog± między innymi doposażyć i unowocze¶nić posiadane parki maszynowe wykorzystywane w procesie chowu i hodowli ryb, zakupić osprzęt oraz ¶rodki do transportu ryb, a także usprawnić system załadunku ryb.

wiecej...23/03/2020 - Dzień Kobiet przy dĄwiękach muzyki Krystyny Giżowskiej

W sobotni wieczór, 7 marca na scenie sali widowiskowej Gminnego O¶rodka Kultury wyst±piła doskonale znana i pamiętana przez starsze pokolenie, gwiazda lat 70, Krystyna Giżowska. Wokalistka oczarowała i zachwyciła publiczno¶ć swoj± naturalno¶ci±, kultur± sceniczn± oraz u¶miechem. Artystka za¶piewała nie tylko swoje największe przeboje, jak "Złote obr±czki", "Przeżyłam z Tob± tyle lat", ale również utwory mniej znane.

wiecej...20/01/2020 - Koncert Kolęd w wykonaniu solistów i zespołów działaj±cych przy Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach

W¶ród klimatycznych melodii, bez w±tpienia jednymi z piękniejszych s± nasze polskie kolędy. Dlatego też stało się tradycj±, że Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach zaprasza mieszkańców gminy do wspólnego kolędowania, by jeszcze choć na chwilę pozostać w tym niezwykłym ¶wi±tecznym klimacie. Tak też było i w tym roku. Na scenie przed licznie zgromadzon¶ publiczno¶ci¶ zaprezentowali się wokali¶ci oraz zespoły działaj¶ce przy Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach.

wiecej...20/01/2020 - Wielka Orkiestra |wi¶tecznej Pomocy. Mamy rekord!

12 stycznia 2020 roku już po raz 28. zabrzmiała Wielka Orkiestra |wi±tecznej Pomocy. To wydarzenie jest jedn± z największych akcji charytatywnych, której efekty widać w placówkach medycznych. My również wspieramy tę akcję, tworz±c co roku sztab przy Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach.

wiecej...20/01/2020 - Sukces wokalistów ze Spytkowic w XII Przegl¶dzie Kolęd i Pastorałek w Zatorze

Styczeń to czas przegl±dów oraz koncertów kolęd. Również w tym roku zgłosili¶my się do udziału w XII Przegl±dzie Kolęd i Pastorałek w Regionalnym O¶rodku Kultury w Zatorze. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych w konkursie brała udział ogromna ilo¶ć uczestników. Na scenie mogli¶my zobaczyć pond 120 prezentacji, w których wyst¶piło ponad 200 uczestników. Nasz¶ gminę, tego dnia godnie reprezentowały dzieci i młodzież doskonal¶ca swój wokal w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach pod opiek¶ Pani Angeliki Orzeszek. Zasługuj¶ oni na ogromne gratulacje, gdyż pomimo ogromnej rywalizacji, jeszcze tak licznie nie stali na podium.

wiecej...20/01/2020 - IX Przegl¶d Kolęd i Pastorałek w Gminie Spytkowice

10 stycznia 2020r. w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach odbył się IX Przegl¶d Kolęd i Pastorałek. To wyj¶tkowe wydarzenie, podczas którego kultywujemy piękn¶ polsk¶ tradycję ¶piewania kolęd. Do artystycznej rywalizacji przyst¶piły dzieci i młodzież w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na solistów, duety i zespoły. Prezentacje miały bardzo bogaty repertuar, prezentowano nie tylko najpopularniejsze, tradycyjne kolędy, ale także pastorałki i piosenki o tematyce ¶wi¶tecznej.

wiecej...21/12/2019 - Kreatywne warsztaty tworzenia ozdób ¶wi¶tecznych i upominków dla bliskich

Tworzenie ozdób ¶wi¶tecznych i prezentów s¶ nieodzownym elementem |wi¶t Bożego Narodzenia. Przeprowadzenie warsztatów było zatem idealn¶ okazj¶, aby poczuć magię zbliżaj¶cych się ¶wi¶t. Program warsztatów obejmował trzy spotkania, podczas których każdy z uczestników słuchaj¶c wskazówek Pani Natalii ze Sztukademi mógł stworzyć prawdziwe arcydzieła ¶wi¶teczne.

wiecej...21/12/2019 - Laureaci nagrody "Talenty 2019"

Za nami już kolejna edycja Festiwalu Artystycznego "Talenty 2019" zorganizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury, a w którego współorganizację wł¶czamy się co roku poprzez organizację etapu gminnego. Jego głównym celem było wyłonienie i promocja utalentowanych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach artystycznych. W tym roku możemy pochwalić się dużym sukcesem, ponieważ z naszej gminy mamy aż trzech laureatów nagrody "TALENTY 2019".

wiecej...09/12/2019 - Spotkanie z Mikołajem w Gminie Spytkowice

Już 4 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci z Klubu Krasnala. Tego dnia, od samego pocz¶tku zajęć wszyscy z niecierpliwo¶ci¶ czekali¶my na |więtego Mikołaja nasłuchuj¶c radosnego okrzyku "ho,ho,ho!" i odgłosu dzwoneczka. Za każdym razem, gdy tylko otwierały się drzwi od sali wszystkie dzieci aż zatrzymywały oddech z wrażenia. Aż w końcu rozległo się mocne pukanie do drzwi, te uchyliły się a w progu stan¶ł On - |więty Mikołaj!

wiecej...09/12/2019 - Kalendarz adwentowy

Ten konkurs pokazał nam jacy jeste¶cie pomysłowi. Jego celem było między innymi popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Mogli¶my zobaczyć, że wielu z Was nie idzie na łatwiznę kupuj¶c w sklepie bombonierkę z pomadkami. Wasza kreatywno¶ć w tym temacie okazała się ogromna. Gratulujemy wszystkim pomysłów.

wiecej...03/12/2019 - XIX FESTIWAL ARTYSTYCZNY "TALENTY 2019" - Nominacje do nagrody głównej

Podczas eliminacjach powiatowych XIX Festiwalu Artystycznego "Talenty 2019" nominacje do nagrody głównej z terenu gminy Spytkowice otrzymali

wiecej...28/11/2019 - Kulturalny pi¶tek z Jackiem Pałkiewiczem

W ramach cyklu "Kulturalny Pi¶tek" tym razem w Muzeum Regionalnym w Bachowicach go¶cili¶my Jacka Pałkiewicza, dziennikarza, eksploratora, podróżnika przemierzaj¶cego peryferie ¶wiata od ponad 40 lat. Podczas spotkania opowiadał nam o życiu, przygodach, przeżyciach i obserwacjach, dokumentuj¶c to pami¶tkowymi zdjęciami. Dzielił się wrażeniami z pierwszych swoich podróży, opowiadał o rejsach statkami "tanich bander" gdzie pływał jako oficer oraz o pracy w afrykańskich kopalniach złota i diamentów.

wiecej...26/11/2019 - Rozstrzygnięcie konkursu "Gmina Spytkowice naturalnie

11 listopada 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy z okazji |więta Niepodległo¶ci zostały ogłoszone wyniki konkursu "Gmina Spytkowice naturalnie". Dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy na polecenie służbowe Dziecięcego Sekretarza Gminy Spytkowice z dnia 3 czerwca 2019r. miały za zadanie wykonać plakat prezentuj¶cy piękno i walory krajobrazowe naszego regionu. Komisja podczas oceny kierowała się następuj¶cymi kryteriami: zgodno¶ć pracy z tematem konkursu, estetyka, jako¶ć, zastosowanie ciekawych technik plastycznych oraz samodzielno¶ć i oryginalno¶ć wykonania pracy.

wiecej...26/11/2019 - Uroczyste otwarcie sali widowiskowej w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach"

11 listopada w trakcie uroczystych obchodów Narodowego |więta Niepodległo¶ci w gminie Spytkowice, dokonano otwarcia i po¶więcenia zmodernizowanej i wyremontowanej sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Odnowione pomieszczenia po¶więcił proboszcz parafii w Spytkowicach ks. Józef Piwowarski. Przecięcia wstęgi, symbolizuj¶cego przekazanie sali do użytku dokonali: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodnicz¶cy Rady Gminy Jerzy Piórowski, Sołtys wsi Spytkowice Helena Mamoń, Dyrektor GOK w Spytkowicach Ewa Byrska oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Gminy w Spytkowicach Marek Opyrchał.

wiecej...12/11/2019 - Eliminacje gminne do XIX Festiwalu Artystycznego "Talenty 2019"/p>

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach po przeprowadzeniu eliminacji gminnych do XIX Festiwalu Artystycznego "Talenty 2019" informuje, że do etapu powiatowego nomonowano następuj¶ce osoby w poszczególnych kategoriach

wiecej...31/10/2019 - Muzyka fortepianowa rozbrzmiała w Muzeum Regionalnym

Dzięki współpracy Wójta Gminy Mariusza Krystiana ze Stowarzyszeniem Artystycznym Piano Classic z Krakowa, w Muzeum Regionalnym w Bachowicach zorganizowano koncert fortepianowy w wykonaniu p. Joanny Trzeciak. Artystka urodziła się w Krakowie. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku lat siedmiu. W Liceum Muzycznym była najmłodsz¶ i ostatni¶ uczennic¶ prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Studia kontynuowała w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Jana Ekiera. Podczas studiów była stypendystk¶ Towarzystwa im. F. Chopina. W latach 1977-78 otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki na studia w Konserwatorium Moskiewskim w klasie prof. Lwa Wlasenko.

wiecej...25/09/2019 - Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe

22 wrze¶nia 2019 roku na Łowisku Wędkarskim "Podolsze" odbyły się Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe. W programie znalazły się m.in. prezentacje artystyczne, degustacje lokalnych przysmaków, warsztaty kulinarne, stoiska z produktami tradycyjnymi i wyrobami rękodzielnictwa ludowego. W¶ród licznych atrakcji nie zabrakło również konkursu małopolskich szkół gastronomicznych w przyrz¶dzaniu potraw z karpia oraz zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Zatora.

wiecej...09/09/2019 - Wizyta na Słowacji

W dniach 31 sierpnia - 1 wrze¶nia delegacja gminy Spytkowice odwiedziła partnersk¶ gminę Divinka na Słowacji. W wizycie wzięły udział lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, Zwi¶zek Emerytów i Rencistów oraz zespół regionalny "Pokolenia" działaj¶cy przy Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach.

wiecej...09/09/2019 - Wakacje w ¶wietlicy Bachowice - sierpień 2019

Drugi miesi¶c wakacyjnych zajęć ¶wietlicowych w Bachowicach rozpoczęli¶my od rozmów na temat ulubionych filmów, aktorów, ukochanych bajek oraz ich bohaterów. Opowiadali¶my o ulubionych scenach filmowych, wymieniaj¶c się przy tym różnymi spostrzeżeniami oraz wrażeniami.

wiecej...09/09/2019 - Wakacje w ¶wietlicy Półwie¶ - sierpień 2019

Pocz¶tek sierpnia przywitał nas słoneczn¶ pogod¶. Postanowili¶my zatem zorganizować letni piknik. Każde dziecko zaangażowało się w przygotowanie pysznej przek¶ski na ¶wieżym powietrzu. Dzieci chętnie kroiły i rozdzielały do miseczek przyniesione smakołyki. Następnie wszyscy zajęli się kosztowaniem, odpoczywaj¶c w cieniu drzew.

wiecej...09/09/2019 - Wakacje w ¶wietlicy Ryczów - sierpień 2019

Sierpień na ¶wietlicy rozpoczęli¶my od robienia obrazów, które oplatali¶my kolorowymi włóczkami, efekt był imponuj¶cy. Udało nam się stworzyć barwny statek oraz kaktus. Podczas kolejnych zajęć mogli¶my poczuć się trochę jak na wyspie dzięki własnoręcznie wykonanym palmom.

wiecej...09/09/2019 - Wakacje w ¶wietlicy Miejsce - sierpień 2019

Sierpniowy cykl zajęć ¶wietlicowych w Miejscu po¶więcony był warsztatom teatralnym. Poznali¶my bliżej teatr zwany "teatrem cieni". W czasie zajęć każdy mógł się wykazać swoj¶ wiedz¶ podczas turnieju sprawdzaj¶cego umiejętno¶ci językowe. Odbyły się również zajęcia kulinarne. Piekli¶my pyszne muffinki.

wiecej...06/09/2019 - Zakończenie wakacji

W ostatnich dniach zorganizowali¶my zakończenie wakacji. Tego dnia na wszystkie dzieci czekała duża porcja darmowych atrakcji. Tematyczne animacje, wielkie bańki mydlane, dmuchane urz¶dzenia. Podczas zabaw i konkurencji sportowych dzieci miały okazję poczuć prawdziwego ducha walki oraz miały możliwo¶ć zaprezentować swoje sportowe zdolno¶ci.

wiecej...06/09/2019 - XXI Dożynki Województwa Małopolskiego w Gminie Spytkowice

Po raz pierwszy w historii Dożynki Województwa Małopolskiego zostały zorganizowane w gminie Spytkowice. Obchody |więta Plonów rozpoczęły się Msz¶ ¶więt¶ dziękczynn¶ w ko¶ciele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie, której przewodniczył ksi¶dz arcybiskup Marek Jędraszewski. W trakcie Eucharystii dziękował za plony ziemi, po¶więcaj¶c chleb upieczony z tegorocznych zbiorów oraz dożynkowe wieńce.

wiecej...06/09/2019 - Dożynki Gminne w Spytkowicach w powiecie nowotarskim

18 sierpnia 2019r. w odpowiedzi na zaproszenie władz gminy Spytkowice (powiat nowotarski), delegacja z naszej gminy wraz z zespołem regionalnym "Pokolenia" działaj¶cym przy Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach wzięli udział w uroczysto¶ciach dożynkowych w tamtejszej gminie.

wiecej...06/09/2019 - "Wakacyjni odkrywcy" - Europejskie wakacje

Kolejn¶ propozycj¶ Akademii Zabawy i Edukacji Spring Up były warsztaty po¶więcone europejskim podróżom, tym które już niektórzy mieli okazję odbyć, jak również tym wymarzonym. Dzieci dowiedziały się gdzie warto pojechać, co ciekawego może ich spotkać w różnych zak¶tkach ziemi oraz co dobrego tam można zje¶ć.

wiecej...06/09/2019 - VIII Targi Turystyczne Doliny Karpia

15 sierpnia 2019r. na zatorskim rynku oraz na terenie każdej gminy Doliny Karpia odbyły się VIII Targi Turystyczne Doliny Karpia. Głównym miejscem imprezy był rynek w Zatorze, gdzie zaplanowano liczne atrakcje m.in. występy artystyczne, degustacje produktów lokalnych, atrakcje dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze, rajd rowerowy i wiele innych. Na scenie zaprezentowały się również wokalistki zespołu "Pryzmat", który działa przy Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach.

wiecej...06/09/2019 - "Wakacyjni odkrywcy" - Tajemnice nieba

Codziennie rano każdy z nas wygl¶da przez okno by sprawdzić jaka jest pogoda. Zastanawiamy się czy szukać co¶ cieplejszego, czy będ¶ potrzebne nam okulary przeciwsłoneczne, czy może parasol¶ Instruktorzy z Akademii Zabawy i Edukacji Spring Up chc¶c troszkę nam w tym pomóc przeprowadzili warsztaty, których tematem przewodnim były zjawiska atmosferyczne. Odpowiedzieli na wiele trudnych i nurtuj¶cych nas pytań oraz przeprowadzili różnego rodzaju do¶wiadczenia i testy.

wiecej...10/08/2019 - "Dzień z przygodami, z podróżami..."Wycieczka do Regulic

Wycieczka do Regulic i przygoda na trasie Lokalnej Kolei Drezynowej w Regulicach to był nasz kolejny wakacyjny punkt podróży. Jej podstawę stanowi linia kolejowa nr 103, oddana do użytkowania w 1899 roku. Jest to piękny szlak kolejowy, pełny bogactwa przyrodniczego i geologicznego. Jego niezwykło¶ć mogli¶my podziwiać z pokładu 4-osobowych drezyn rowerowych, które napędzali¶my przy pomocy mię¶ni naszych nóg.

wiecej...10/08/2019 - Sprawozdanie z działalno¶ci ¶wietlicy wiejskiej w Ryczowie w okresie wakacji.

Ależ ten czas ucieka! Pewnie nie tylko nam. Jednak robimy wszystko by zajęcia na ¶wietlicy w Ryczowie upływały nam aktywnie, kreatywnie i wesoło, by był to dla najmłodszych czas niezwykłej przygody. W pierwszych dniach zajęć ¶wietlicowych zajęli¶my się dekorowaniem sali. Dzieci malowały, rysowały, wycinały i wyklejały. I tak oto powstały z papieru kolorowego kwiaty, motylki oraz kolorowe dmuchawce, które zawisły na ¶ciennej gazetce wnosz¶c do sali trochę lata.

wiecej...10/08/2019 - Sprawozdanie z działalno¶ci ¶wietlicy wiejskiej w Półwsi w okresie wakacji.

Zajęcia w ¶wietlicy wiejskiej w Półwsi rozpoczęli¶my od ustalenia reguł wspólnych zabaw oraz omówienia podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ¶wietlicy. Kiedy wszystkie ważne informacje zostały przez dzieci przyswojone, podjęli¶my rozmowy na temat marzeń oraz planów wakacyjnych. Pomysłów było mnóstwo! To wła¶nie one zmotywowały nas do wykonania pracy plastycznej pt."Moje wymarzone wakacje" oraz wakacyjnej foto-budki. Dzieci chętnie brały udział w zaproponowanych zajęciach: malowały farbami, rysowały i ozdabiały statek, plażę, morze.

wiecej...10/08/2019 - Sprawozdanie z działalno¶ci ¶wietlicy wiejskiej w Miejscu - lipiec 2019 r.

Wakacje na ¶wietlicy w Miejscu rozpoczęły się od krótkiego przypomnienia sobie wiadomo¶ci na temat s¶siadów Polski. Wykonali¶my mapę na której poza państwami z którymi graniczymy zaznaczyli¶my również ich stolice. Czas umiliła nam gra przyrodnicza podczas której wzajemnie wymy¶lali¶my sobie pytania.

wiecej...10/08/2019 - Sprawozdanie z działalno¶ci ¶wietlicy wiejskiej w Bachowicach w okresie wakacji.

Pierwszy tydzień wakacji na ¶wietlicy w Bachowicach był po¶więcony grom planszowym. Wspólnie postanowili¶my samodzielnie wykonać jedn¶ z nich. Ustalili¶my zasady gry i pytania z kategorii przyrodniczej. Jak się okazało nie jest to taka prosta sprawa. W kolejnych tygodniach wakacyjnych zajęć przyst¶pili¶my do dekorowania ¶wietlicy aby miejsce naszych zabaw było miłe, przyjemne i ładne. Tablice udekorowali¶my własnoręcznie robionymi z papieru kolorowego kwiatuszkami, biedronkami oraz jeżykami.

wiecej...07/08/2019 - "Akademia artysty" z Teatrem Maska.

"Prastara Ksi¶żnica: skarb i tajemnica" to opowie¶ć, przez któr¶ przeprowadziła widzów piratka Kira. Pewnego dnia dociera ona na bezludn¶ wyspę, na której podobno ukryty jest skarb. Kiedy próbuje otworzyć w telefonie mapę, okazuje się, że na wyspie nie ma WIFI. Przerażona, nie wie jak sobie poradzić bez telefonu w którym zawsze odnajdywała rozwi¶zania różnych sytuacji. Prosi więc widzów, aby przyst¶pili do jej załogi i pomogli w odnalezieniu skarbu, na co oczywi¶cie wszyscy jednogło¶nie się zgadzaj¶.

wiecej...25/07/2019 - "Wakacyjni odkrywcy" Tajemnice mórz i oceanów

Kolejn¶ wakacyjn¶ przygod¶ był rejs po morzach i oceanach. Popłynęli¶my na głębię zmagaj¶c się ze sztormem, ¶piewaj¶c przy tym szanty. Rozmawiali¶my o tym, jakie skarby kryj¶ się na dnie mórz i oceanów oraz ile fascynuj¶cych ryb i morskich ssaków zamieszkuje ich głębię. Zachęcili¶my też dzieci do twórczo¶ci plastycznej i wykonali¶my piękne akwaria oraz zbudowali¶my niesamowity okręt piracki. Niektórym udało się również zrobić balonow¶ szablę pirack¶. Ahoj! Cóż to była za przygoda!

wiecej...22/07/2019 - Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport

17 lipca najmłodsi mieszkańcy naszej gminy przeżyli kolejn¶ przygodę uczestnicz¶c w zajęciach prowadzonych w Centrum Edukacji Lotniczej w Balicach. W trakcie wizyty zapoznali¶my się z histori¶ lotniska Kraków-Balice, które jest największym regionalnym portem lotniczym w Polsce. W pomieszczeniach zaaranżowanych na terminal pasażerski i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, dokładnie zostały omówione procedury i czynno¶ci zwi¶zane z rozpoczęciem podróży samolotem. Obserwowali¶my jak wygl¶da odprawa bagażu oraz kontrola pasażerska.

więcej...15/07/2019 - "Dzień z przygodami, podróżami" Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Niezwykle trudna praca strażaka, wymaga dużego podziwu. Przekonali¶my się o tym podczas zwiedzania Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, którego misj¶ jest przechowywanie, gromadzenie, dokumentowanie oraz eksponowanie dorobku i dziedzictwa polskiego pożarnictwa. Jest ono największ¶ tego typu placówk¶ w Polsce i jednym z największych w Europie. Muzealne zbiory licz¶ ponad 4 tysi¶ce eksponatów. Konne wozy strażackie, samochody ga¶nicze, pompy i motopompy wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci.

więcej...09/07/2019 - "Akademia artysty" ALE CYRK!

|wietnie bawili¶my się w naszym cyrku, kolorowe rekwizyty, praktyczne ćwiczenia oraz zadania wymagaj¶ce skupienia i precyzji. To była fajna przygoda. Dzieci z gracj¶ i u¶miechem na twarzy próbowały żonglerki piłeczkami oraz chodzenia na szczudłach. Chętnie brały udział w cyrkowym torze sprawno¶ciowym, wcielały się w postać klowna, a te nieco mniejsze malowały jego portret kolorow¶ sol¶.

więcej...01/07/2019 - Warsztaty Dietetyczne

Spotkanie warsztatowe dotycz¶ce podejmowania ¶wiadomych decyzji żywieniowych rozpoczęli¶my od czę¶ci edukacyjnej podczas której obecni mogli dowiedzieć się co to znaczy "dobrze je¶ć", jakie nawyki żywieniowe s¶ najważniejsze, jak bilansować posiłki oraz czym kierować się przy wyborze produktów spożywczych. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wskazówek Pani Anny Patrzałek oraz z zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych.

więcej...01/07/2019 - Kulturalne Pasje

Już od kilku lat zbieramy się w połowie czerwca, żeby podziwiać prezentacje uczestników zajęć odbywaj¶cych się w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach. Kolejne Kulturalne Pasje już za nami. Pomimo, że nie wszyscy zechcieli zaprezentować swoje umiejętno¶ci przed zebran¶ publiczno¶ci¶, atrakcji wystarczyło na całe popołudnie. Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach, instruktorom za zaangażowanie w rozwój naszych dzieci i młodzieży.

więcej...26/06/2019 - Festiwal MUZA 2019

W sobotę 8 czerwca go¶cili¶my na scenie Regionalnego O¶rodka Kultury w Zatorze. Uczestnicy zajęć wokalnych wzięli udział w festiwalu MUZA 2019. Jury w składzie: Katarzyna Sarba Niedziewicz, Krzysztof Matejski oraz Witold Wrona po przesłuchaniu solistów, duetów i zespołów wydało werdykt, a na podium m.in. znalazły się dziewczęta, które ucz¶ się z Pani¶ Angielk¶ Orzeszek w GOK w Spytkowicach

więcej...05/06/2019 - Gminne obchody Dnia Dziecka

Dzień Dziecka to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez nasze pociechy dzień w roku. Z tej okazji, 2 czerwca, Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach zaprosili najmłodszych Mieszkańców na obchody ich ¶więta na stadionie sportowym LKS "Astra" w Spytkowicach, gdzie czekało na nich dużo niespodzianek oraz 3 czerwca na Dzień Otwarty Urzędu Gminy w Spytkowicach.

więcej...04/06/2019 - XI Dziecięcy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia"

29 maja 2019r. w Domu Strażaka w Bachowicach zgromadziło się liczne grono dzieci, by wzi¶ć udział w XI edycji Dziecięcego Festiwalu Piosenki "O Pluszowego Misia".
Festiwal adresowany był do dzieci z przedszkoli, klas 0 i I oraz klas II i III. Dzieci były urocze, a my byli¶my zachwyceni ich występami.

więcej...04/06/2019 - VII KONKURS WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

Już po raz VII uczniowie klas IV-VI wzieli udział w rywalizacji o tytuł Dziecięcego Wójta Gminy Spytkowice. Konkurs wiedzy o gminie zorganizowany przez Gminny Osrodek Kultury w Spytkowicach odbył się 24 maja 2019r. na sali WDK Spytkowice. Patronat nad konkursem objał Wójt Gminy Spytkowice. Celem konkursu bylo poszerzenie wiedzy o samorz¶dzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego działań wsród dzieci i mlodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań sprawami publicznymi oraz kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania.

więcej...23/05/2019 - Warsztaty kosmetyki naturalnej

Kolejna warsztatowa propozycja Gminnego Osrodka Kultury w Spytkowicach byl wyjazd do Wegrzec Wielkich na warsztaty kosmetyki naturalnej. Inicjatywa ta, spotkala sie z ogromnym zainteresowaniem. Panie, które zglosily chec wyjazdu postanowily zafundowac sobie odrobine relaksu, m.in. zadbac o zmeczona cere.

więcej...23/05/2019 - Noc Muzeów

18 maja 2019r. muzea, galerie i izby regionalne z terenu powiatu wadowickiego po raz kolejny wlaczyly sie w ogólnopolska impreze kulturalna "Noc Muzeów". Równiez Muzeum Regionalne w Bachowicach czynne bylo dla zwiedzajacych. Kazdy mógl bezplatnie zwiedzac ekspozycje oraz wysluchac informacji na temat osób, którym jest ona poswiecona.

więcej...11/05/2019 - Dzien Tanca - Wadowickie Centrum Kultury

27 kwietnia na scenie Wadowickiego Centrum Kultury odbył się Przegl¶d Zespołów i Duetów tanecznych z powiatu wadowickiego w ramach "Dnia Tańca 2019", będ¶cego kwalifikacj¶ do XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2019". Do tanecznej rywalizacji przyst¶piło bardzo wiele zespołów i grup tanecznych.

więcej...30/04/2019 - Wyniki konkursu "Wiosenne spotkanie z poezj¶".

W pi¶tek 26 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Bachowicach odbył się konkurs recytatorski pt. "Wiosenne spotkanie z poezj¶". Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce wiosennej, wspieranie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętno¶ci recytatorskich dzieci oraz rozpowszechnianie piękna utworów literackich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział aż 79 recytatorów. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętno¶ci, które wcze¶niej doskonalili wspólnie z nauczycielami oraz rodzicami.

więcej...26/04/2019 - Wyniki konkursu literackiego: "Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski".

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać pracę literack¶ upamiętniaj¶c¶ przełomowe wydarzenie, jakim była Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Autorów najciekawszych prac, wyróżniaj¶cych się oryginalno¶ci¶ oraz poprawno¶ci¶ językow¶ przedstawiamy poniżej:

więcej...16/04/2019 - Tradycja Wielkanocna w Bachowicach

|wi¶teczne smaki, zapachy i wielkanocna atmosfera. Po raz kolejny, tym razem w Bachowicach, spotkali¶my się na corocznej uroczysto¶ci pn. "Tradycja Wielkanocna". To wła¶nie |więta Wielkanocne obfituj¶ w tradycje i zwyczaje ludowe, stanowi¶ce bogat¶ czę¶ć naszej kultury. Dzięki owocnej współpracy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Zwi¶zkiem Emerytów i Rencistów mieli¶my możliwo¶ć zaprezentować te tradycje.

więcej...16/04/2019 - Wielkanocne warsztaty kulinarne

Kiedy zbliża się Wielkanoc każdy zastanawia się co pysznego, tradycyjnego lub nieco bardziej wyszukanego przygotować na ¶wi¶teczny stół. Aby rozwiać te w¶tpliwo¶ci zorganizowali¶my warsztaty kulinarne, podczas których można było poznać mnóstwo przepisów na wielkanocne potrawy. W trakcie czterogodzinnych zmagań, powstawały sałatki, ciasta, mięsa.

więcej...11/04/2019 - Festiwal Tanca w Zatorze

Regionalny Osrodek Kultury w Zatorze w miniony weekend zorganizowal XV Festiwal Tańca. W konkursie wzi¶ł udzial również zespól Power Dance z Gminnego Osrodka Kultury w Spytkowicach, który pracuje z instruktork¶ - Pani¶ Ewelin¶ Rogal¶.

więcej...06/04/2019 - Warsztaty Wielkanocne

Wielkanoc jest okresem przepełnionym rado¶cia i od najmłodszych lat kojarzy nam się z głębok¶ tradycj¶ i wzniosł¶ atmosfer¶. Dlatego też zorganizowali¶my warsztaty, podczas których uczestnicy mieli możliwo¶ć wykonania dekoracji idealnej na wielkanocny stół.

więcej...12/03/2019 - Szkolenie w Ekomuzeum

Muzeum Regionalne w Bachowicach doł¶czyło do grona członków Ekomuzeum Doliny Karpia. Podczas spotkania odbyło się również szkolenie dotycz¶ce korzystania z mediów społeczno¶ciowych. Uczestnicy skorzystali z okazji i odwiedzili salę wystawow¶, która wywarła na nich duże wrażenie.

więcej...28/02/2019 - Spotkanie z histori¶

W pi¶tkowe popołudnie w Muzeum Regionalnym w Bachowicach mieli¶my przyjemno¶ć go¶cić dr Przemysława Stanko z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wszystkich zebranych przywitała Pani Anna Przejczowska - Sekretarz Gminy Spytkowice, szczególnie przybliżaj¶c postać wykładowcy.

więcej...08/02/2019 - Koncert koled dla babci i dziadka

27 stycznia w Muzeum Regionalnym w Bachowicach odbyl sie koncert koled w wykonaniu uczestników zajec wokalnych dzialajacych przy Gminnym Osrodku Kultury w Spytkowicach. Koncert dedykowalismy babciom i dziadkom, którzy pare dni wczesniej obchodzili swoje swieto. Wokalisci, przygotowani przez Pania Angielke Orzeszek, zaprezentowali sie znakomicie, za co otrzymali od zgromadzonej publicznosc duze oklaski.

więcej...08/02/2019 - Ferie zimowe w swietlicach wiejskich

W czasie ferii w swietlicach wiejskich odbywaly sie zajecia dla dzieci. Osoby, które pozostawaly w tym okresie na terenie gminy mialy mozliwosc spedzic swój wolny czas w ciekawy i atrakcyjny sposób.
Zimowa przygoda obfitowala w rózne zajecia. Byly zajecia kulinarne, podczas których powstawaly pyszne ciastka; plastyczne na których prace wykonane byly z wielkim zaangazowaniem oraz pomyslowoscia, a ich efektem byly miedzy innymi ramki na zdjecia .

więcej...29/01/2019 - Spotkanie z ojcem Leonem Knabitem

Kolejny "Kulturalny Pi¶tek" był okazj¶ do spotkania z Ojcem Leonem Knabitem. Człowiek o niezwykłej m¶dro¶ci, otwarto¶ci, z poczuciem humoru, posiadaj¶cy umiejętno¶ć wsłuchiwania się w potrzeby ludzkie i traktowania każdego w indywidualny sposób. Ojciec Leon to tyniecka ikona, autor wielu ksi¶żek, w których zawarł refleksje nad ludzkim życiem i benedyktyńskim sposobem postrzegania ¶wiata. To postać medialna, twarz wielu programów telewizyjnych oraz autor bloga, nagrodzonego w 2011 roku - tytułem Bloga Roku.

więcej...29/01/2019 - "Kosmiczna przygoda" - warsztaty oraz animacje astronomiczne

Ferie zakończyli¶my podróż¶ w kosmos. Warsztaty "Kosmiczna Przygoda" realizowane przez Akademię Zabawy i Edukacji Spring Up dostarczyły nam wiele nowych, jakże ciekawych wiadomo¶ci. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem informacji o kosmosie, gwiazdach, wszech¶wiecie, galaktyce. Poznały nazwy planet i dowiedziały się czym charakteryzuje się każda z nich.

więcej...29/01/2019 - Wycieczka do WCK w Wadowicach na film pt.: "Mi¶ków 2-óch w Nowym Jorku" oraz do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa Apilandia w Kleczy Dolnej

Kolejn¶ atrakcj¶ dla dzieci, któr¶ przygotował GOK podczas ferii zimowych była wycieczka do Wadowickiego Centrum Kultury na film pt: "Mi¶ków 2-óch w Nowym Jorku. Dzieciom bardzo podobały się przygody animowanych postaci. Wpatrzone w wielki kinowy ekran ¶ledziły losy bohaterów.

więcej...28/01/2019 - "Aktywnie-kreatywnie" - upominki dla Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka był ¶wietn¶ okazj¶, aby się spotkać i samodzielnie przygotować piękne upominki. To wyj¶tkowy czas, w którym każdy wnuk pragnie obdarować ich czym¶ szczególnym, najlepiej własnoręcznie wykonanym upominkiem. Jak się okazuje wystarczy pomysł i niewielkim nakładem pracy można stworzyć własne, niepowtarzalne podarunki dla ukochanych osób.

więcej...28/01/2019 - "Dłonie przyja.ni" - warsztaty gipsowe

Kolejna feryjna propozycja zajęć warsztatowych "Dłonie przyja.ni" przyci¶gnęła duż¶ grupę dzieci. Uczestnicy chętnie wykonywali gipsowe odciski swoich dłoni. Po zakonczeniu warsztatów rozwijaj¶cych zdolno¶ci plastyczne i manualne przyszedł czas na rozruszanie naszych uczestników, którzy z rado¶ci¶ brali udział w ciekawych zabawach ruchowych, podczas których mieli okazję na rozładowanie tkwi¶cej w nich energii.

więcej...23/01/2019 - Historyland oraz Galeria Figur Stalowych w Krakowie

16 stycznia pojechalismy do Krakowa. Pierwszym punktem podrózy byla Galeria Figur Stalowych. To niesamowite miejsce, gdzie mozna obejrzec rzezby wykonane z elementów recyklingu metalowego. Rzemieslnicy swoja mozolna i ciezka praca wykonuja te wspaniale rzezby, poswiecajac tysiace godzin, by efekt koncowy mógl wszystkich zaskoczyc. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem ogladaly metalowe samochody, postacie z bajek, filmów science fiction, gwiazdy ze swiata muzyki, celebrytami a takze zwierzetami.

więcej...23/01/2019 - Aktywnie-kreatywnie" - warsztaty kulinarne. Ciasteczkowe szalenstwo

Karnawal to nie tylko czas na tance, to równiez czas który obfituje w przygotowywanie róznych slodkosci, dlatego tez tegoroczne ferie rozpoczelismy od warsztatów pieczenia ciasteczek. W menu znalazly sie glównie: oponki, chrust, ciasteczka ryzowe oraz rogaliki z marmolada.

więcej...23/01/2019 - XXVII Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy

Za nami kolejny Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy. 13 stycznia na ulicach calej Polski tysiace wolontariuszy wlaczylo sie w akcje. Towarzyszylo im haslo tegorocznego finalu: Pomaganie jest dziecinnie proste. Zbierali pieniadze "dla dzieci malych, bez focha, na zakup nowoczesnego sprzetu medycznego dla specjalistycznych szpitali dzieciecych".

więcej...12/01/2019 - VIII Przeglad koled i pastoralek

Juz po raz VIII Gminny Osrodek Kultury w Spytkowicach zorganizowal "Przeglad Koled i Pastoralek", który odbyl sie 11 stycznia 2019r. Celem przegladu bylo podtrzymanie w mlodym pokoleniu tradycji koledowania, integrowanie dzieci i mlodziezy oraz osób niepelnosprawnych z terenu gminy Spytkowice.

więcej...11/01/2019 - Kampania informacyjna "LSR w 2019"

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizuj¶c Kampanię informacyjn¶ na temat naborów planowanych w bież¶cym roku "LSR w 2019", informuje o zaplanowanych w bież¶cym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

więcej...7/01/2019 - XI Przeglad koled i pastoralek "KOLEDOWAC MALEMU"

W sobote 5 stycznia w sali koncertowej Regionalnego Osrodka Kultury w Zatorze zebrala sie spora grupa koledników, by wziac udzial w XI Przegladzie koled i pastoralek "Koledowac Malemu". Koledowanie trwalo az 13 godzin. Jury nie mialo wiec latwego zadania, aby sposród tak duzej liczby wykonawców wylonic zwyciezców.

więcej...10/12/2018 - Mikołajki

5 grudnia w Gminnym O¶rodku Kultury zebrało się sporo dzieci, które czekały na Mikołaja. Musiały być bardzo grzeczne, bo zjawił się jak obiecał. Towarzyszyły mu dwa zabawne pingwiny. Program interaktywny miał formę teatraln¶, a w trakcie jego trwania najmłodsi uczyli się pingwinowego przywitania, tańczyli wraz z aktorami sambę, zmierzyli się z tańcem roztrzepańcem, rozweselili Mikołaja piosenk¶ ¶mieszotk¶.

więcej...5/12/2018 - Koncert wokalno-instrumentalny

W ostatni pi¶tek listopada odbył się kolejny koncert z cyklu spotkań "Tajemnice tradycji - zorganizowanie cyklu spotkań muzycznych i warsztatowych będ¶cych promocj¶ dziedzictwa kulturowego i regionalnego". To wydarzenie realizowane było w ramach Projektu grantowego pod nazw¶ "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczno¶ci stanowi¶cych atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu" współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno¶ć" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej...5/12/2018 - Wystawa "Niepodległa Polska biało-czerwona"

W pi¶tkowy wieczór odbył się wernisaż wystawy "Niepodległa Polska biało-czerwona". W Muzeum Regionalnym w Bachowicach go¶cili¶my osoby, które wykonały plakaty zgodne z tematem konkursu. Wyniki zostały ogłoszone na sesji w dniu 11 listopada, natomiast nagrody wręczone na ręce Dyrektorów Szkół. Dziękujemy zarówno uczniom jak i opiekunom za zaangażowanie.

więcej...5/12/2018 - Nominacje do nagrody głównej "TALENT 2018"

Podczas eliminacji powiatowych XVIII Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2018" jury nominowało do nagrody głównej w poszczególnych kategoriach następuj¶ce osoby z terenu gminy Spytkowice

więcej...16/11/2018 - Eliminacje gminne do XVIII Festiwalu Artystycznego "Talenty 2018"

>Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach po przeprowadzeniu eliminacji gminnych do XVIII Festiwalu Artystycznego "Talenty 2018" z przyjemno¶ci¶ informuje, że do etapu powiatowego nominowano następuj¶ce osoby w poszczególnych kategoriach

więcej...5/11/2018 - Warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturalnego regionu "Obrzęd , zwyczaj, obyczaj, rytuał"

26 pa.dziernika w Muzeum Regionalnym w Bachowicach odbyły się warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturalnego regionu pn.: "Obrzęd, zwyczaj, obyczaj, rytuał" w ramach projektu grantowego pod nazw¶ "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczno¶ci stanowi¶cych atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu" współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno¶ć" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej...12/10/2018 - Koncert muzyki klasycznej "Na polsk¶ nutę"

Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległo¶ci jest okazj¶ do ¶więtowania wydarzeń z przeszło¶ci, ale również impulsem do budowania wspólnej przyszło¶ci. Rodzi się zatem wiele inicjatyw budz¶cych tożsamo¶ć narodow¶ i patriotyczn¶, dlatego też Gminny O¶rodek Kultury zorganizował koncert muzyki klasycznej pod tytułem: "Na polska nutę". W ten uroczysty wieczór, publiczno¶ć zgromadzona w Muzeum Regionalnym w Bachowicach, miała okazję wysłuchać pełn¶ emocji muzyczn¶ opowie¶ć zaprezentowan¶ przez wspaniałe artystki.

więcej...31/08/2018 - Zakończenie wakacji 2018

Piękna słoneczna pogoda pozwoliła nam na przeprowadzenie imprezy kończ¶cej "Wakacyjn¶ przygody z GOK". Dzieci do woli korzystały z urz¶dzeń dmuchanych oraz ¶wietnie bawiły się z animatorami.

więcej...31/08/2018 - Pożegnanie lata w kulturalny pi¶tek

Festiwal dobrej zabawy, który odbył się przy Muzeum Regionalnym w Bachowicach, był okazj¶ do pożegnania lata, a mianowicie wakacji. W¶ród zaproponowanych atrakcji znalazły się przede wszystkim tańce animacyjne, zabawy i gry ruchowe.

więcej...31/08/2018 - Działalno¶ć ¶wietlicy wiejskiej w Ryczowie i Półwsiu - sierpień

>Sierpień w Ryczowie rozpocz¶ł się od przygody z Piratami przy rytmach pirackich. Dzieci dowiedziały się, dlaczego piraci nosz¶ przepaskę na oku, poznały wiele ciekawostek na temat ich życia. Wykonały makiety wyspy skarbów z prawdziwym wulkanem, które wzięł pó.niej udział w konkursie "Wyspa Pirata". Za najpiękniejsze i najciekawsze wyspy pirackie zostały rozdane dyplomy i nagrody. Z kamyczków powstała przepiękna załoga piracka, a same dzieci mogły wcielić się w te niesamowite postaci.

więcej...31/08/2018 - Działalno¶ć ¶wietlicy wiejskiej w Bachowicach - sierpień

Na sierpniowych zajęciach najmłodsi przedstawiali na obrazkach oraz opowiadali o swoich zainteresowaniach i ich sposobach realizacji. Odbyły się także warsztaty malowania ceramiki oraz drewna, dzieci miały do wyboru kubki oraz drewniane szkatułki i serduszka. Pomysłów było wiele, powstały przepiękne, kolorowe prace.

więcej...31/08/2018 - Działalno¶ć ¶wietlicy wiejskiej w Spytkowicach i Miejscu - sierpień

Kolejny miesi¶c ¶wietlicowych przygód w Spytkowicach i w Miejscu rozpocz¶ł się od niestandardowej twórczo¶ci - czyli malowania obrazów na kostce brukowej. Uczestnicy zajęć mogli tym razem realizować swoje pomysły w plenerze. Efekty ich pracy były bardzo ciekawe. Szkoda tylko, że nietrwałe.

więcej...21/08/2018 - "Edukacja na wesoło" Laboratorium baniek mydlanych

Wszyscy kochaj¶ bańki mydlane, lecz nie każdy jeszcze wie, że bańki to prawdziwa magia. Mieli¶my okazję przekonać się o tym na ¶wietnie zorganizowanych przez Akademię Zabawy i Edukacji Spring Up, warsztatach pt. "Laboratorium baniek mydlanych".

więcej...14/08/2018 - "Podróżuj z plecakiem" Niepołomice

14 sierpnia została zorganizowana już ostatnia wycieczka z cylku "Podróżuj z plecakiem" z Gminnym O¶rodkiem Kultury. Tym razem udali¶my się do Niepołomic. W tym niewielkim, uroczym miasteczku zwiedzili¶my Zamek Królewski, który niegdy¶ był rezydencj¶ królów polskich. Ogromne wrażenie na dzieciach wzbudziło powstałe w komnatach zamkowych Muzeum Przyrodnicze, wykorzystuj¶ce eksponaty my¶liwskie i łowieckie. Zobaczyli¶my tam zwierzęta z różnych zak¶tków ¶wiata, które wygl¶dały niemal jak żywe.

więcej...9/08/2018 - "Podróżuj z plecakiem" Inwałd Park Miniatur

Za nami kolejna przygoda z Gminnym O¶rodkiem Kultury. Odwołana wcze¶niej wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie z powodu złych warunków atmosferycznych, tym razem doszła do skutku. Pogoda była dla nas tego dnia łaskawa i żar lał się z nieba. Wycieczkę rozpoczęli¶my od podróży dookoła ¶wiata, spaceruj¶c alejkami i słuchaj¶c ciekawostek przedstawianych przez przewodnika.

więcej...7/08/2018 - "Artystyczne lato" Galeria Sztuki "Bałysówka" Tomice

Kolejnym punktem z wakacyjnego planu był wyjazd do Tomic. Tego dnia mieli¶my zaszczyt go¶cić w Galerii Sztuki "Bałysówka". Jest to niesamowite miejsce, gdzie można podziwiać twórczo¶ć okolicznych artystów oraz samej wła¶cicielki, która w ciekawy sposób przedstawiła nam historię tego miejsca.

więcej...5/08/2018 - "Kulinarne pasje" - warsztaty kulinarne w Bachowicach

1 sierpnia w Bachowicach odbyły się warsztaty kulinarne robienia babeczek i ciasteczek, w których udział wzięła spora grupa dzieci. Przyrz¶dzanie słodko¶ci sprawiało wiele przyjemno¶ci i jak się okazało było wspaniał¶ zabaw¶. Wszystkie dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem, co widać na zał¶czonych zdjęciach. Wałkowanie, wykrawanie, lepienie, przepuszczanie przez maszynkę, szło bardzo sprawnie.

więcej...5/08/2018 - Półmetek wakacji w ¶wietlicach - Spytkowice i Miejsce

Pocz¶tkiem lipca w ¶wietlicach w Miejscu i w Spytkowicach rozpocz¶ł się cykl zajęć "Mali architekci". Uczestnicy zajęć wykonywali z pudełek po zapałkach pojemniczki na różne drobiazgi. Po ozdobieniu ich kolorowym papierem prezentowały się bardzo okazale. Cykl zajęć obejmował również warsztaty budowania z zapałek. Praca wymagała od dzieci bardzo dużo cierpliwo¶ci, ale wyniki pracy były imponuj¶ce.

więcej...5/08/2018 - Półmetek wakacji w ¶wietlicach - Ryczów i Półwie¶

Za nami cztery tygodnie wspólnie spędzonego czasu na ¶wietlicach w Ryczowie i Półwsi. Dzieci odwiedziły największe kontynenty Azję, Afrykę, Amerykę Północn¶ i Południow¶. Poprzez zabawę i wykonywanie różnych prac plastycznych poznały odległe zak¶tki ¶wiata, jak i siebie nawzajem.
Pierwsz¶ podróż jak¶ dzieci odbyły była Afryka, wykonały wówczas doniczki z gipsu i wsadziły do nich baobaby.

więcej...5/08/2018 - Półmetek wakacji w ¶wietlicach - Bachowice

>W pierwszym tygodniu wakacyjnych zajęć ¶wietlicowych w Bachowicach dzieci wykonywały prace plastyczne pt. "Moje wymarzone wakacje". Zostały w nich zaprezentowane miejsca, które chciałyby odwiedzić oraz zajęcia jakie chciałyby wykonywać w okresie wakacyjnym. Uczestnicy mieli zaprojektować wakacyjne stroje, "hity lata". Z uwagi na to, iż dziewczynki tańcz¶ w szkolnym zespole projektowały wakacyjny strój dla cheerleaderki.

więcej...31/07/2018 - "Edukacja na wesoło" w ramach "Kulturalnego pi¶tku"

Kolejny wakacyjny kulturalny pi¶tek dedykowany był dzieciom, z którymi "wybrali¶my" się na Dziki Zachód. Kowboje zabrały dzieci w wir zabaw. Przygotowali wiele atrakcji między innymi tańce w stylu country, szukanie złota, strzelanie z łuku, robienie indiańskiej biżuterii i butów kowbojskich oraz chodzenie na indiańskich nartach.

więcej...16/07/2018 - "Kulinarne pasje" Piekarnia Maja

W wakacyjnej propozycji z GOK znalazła się również Piekarnia "Maja". Serdecznie dziękujemy za cenn¶ lekcję na temat wyrobu chleba i pracy piekarza. Dzieci z rado¶ci¶ i zapałem miały możliwo¶ć własnoręcznego przygotowania bułeczek.

więcej...07/07/2018 - "Edukacja na wesoło" - laboratorium fizyczno-chemiczne.

5 lipca w sali WDK w Spytkowicach odbyły się dwugodzinne warsztaty fizyczno-chemiczne. Dzieci były bardzo zaangażowane w wykonywanie eksperymentów, mieszały, przelewały, a efekty były zaskakuj¶ce. Nauczyły się przechodzić się przez dziurę w kartce papieru, wyczarowały ¶nieg oraz tęczę. Udało im się też stworzyć wulkan, wypu¶cić w powietrze rakietę, itd.

więcej...07/07/2018 - "Artystyczne lato" w ramach "Kulturalnego pi¶tku"

Kulturalny Pi¶tek tym razem adresowany był do dzieci. T¶ plenerow¶ imprez¶ rozpoczęli¶my długo wyczekiwane wakacje oraz bogaty cykl zajęć "Wakacyjna przygoda z Gminnym O¶rodkiem Kultury".

więcej...27/06/2018 - Kulturalne Pasje

W dniach 20 i 21 czerwca 2018 r. odbyły się V Prezentacje Artystyczne uczestników zajęć prowadzonych w Gminnym O¶rodek Kultury w Spytkowicach. Istot¶ tego wydarzenia s¶ prezentacje umiejętno¶ci, które dzieci nabywały w ci¶gu roku. W GOK-u dajemy im możliwo¶ć rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przez te dwa dni na scenie mogli¶my podziwiać efekty tej pracy.

więcej...27/06/2018 - XIV Festiwal Piosenki MUZA

W sobotę 16 czerwca 2018r. Regionalny O¶rodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze po raz kolejny zorganizował Festiwal Piosenki "MUZA". Konkurs miał charakter otwarty i był skierowany do uczestników w różnych grupach wiekowych. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Jury nie miało łatwego zadania, by wyłonić laureatów, w¶ród których znale.li się soli¶ci ucz¶cy się w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach pod okiem instruktorki Pani Angeliki Orzeszek. Należ¶ im się gratulacje, gdyż spora grupa stanęła na podium.

więcej...15/06/2018 - X Dziecięcy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia"

8 czerwca 2018r o godz. 10:00 w sali WDK Spytkowice odbył się X Dziecięcy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia". Festiwal został uroczy¶cie otwarty przez Pani¶ Ewę Byrsk¶ Dyrektor Gminnego O¶rodka Kultury w Spytkowicach. To niezwykle kolorowe wydarzenie, podczas którego rz¶dz¶ dzieci i ich niesamowita twórczo¶ć. Uczestniczyły w nim dzieci z przedszkoli oraz z klas I-III. Uczestnicy zaprezentowali się w trzech grupach wiekowych: przedszkola, klasy "O" i I, klasy II i III.

więcej...12/06/2018 - Dzień Dziecka i Dzień Otwarty Urzędu Gminy

Dzień Dziecka to szczególna okazja do tego, aby każda pociecha poczuła się wyj¶tkowo. W zwi¶zku z tym na ten dzień przygotowali¶my program z wieloma atrakcjami. Pogoda w niedzielne przedpołudnie chciała nam pokrzyżować plany, ale jej się nie udało. Dzień Dziecka odbył się zgodnie z programem. Było dużo atrakcji, a słoneczko ¶wieciło do wieczora! To wszystko zapewne za spraw¶ modlitwy, od której rozpoczęli¶my to wydarzenie. Msza |więta dla dzieci i rodziców odbyła się w Ko¶ciele Parafialnym w Ryczowie, a odprawił j¶ ksi¶dz Adam Ogiegło, proboszcz tejże parafii.więcej...29/05/2018 - VI KONKURS WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE - PROTOKÓŁ

25 maja w sali WDK Spytkowice odbył się "VI Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice". Jego głównym założeniem było poszerzenie wiedzy o samorz¶dzie lokalnym i Gminie Spytkowice, popularyzowanie działań Gminy w¶ród dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań problematyk¶ lokaln¶ w¶ród dzieci, kształtowanie postaw obywatelskich oraz integrowanie społeczno¶ci gminy.więcej...29/05/2018 - "Kulturalne Pi¶tki" - Warsztaty "Dla Ciebie Mamo"

Kolejny "Kulturalny Pi¶tek" tym razem dedykowany był mamom. Pielęgnuj¶c tradycję ¶więtowania "Dnia Matki" zorganizowali¶my warsztaty, na których dzieci wykonywały upominki. Mamy w tym czasie mogły skorzystać z porad i usług profesjonalnej kosmetyczki.więcej...10/05/2018 - "Kulturalne Pi¶tki" - koncert zespołu SENSIBILE TRIO

Podczas pi¶tkowego popołudnia, które było kolejnym z cyklu "Kulturalne Pi¶tki" odbył się koncert o charakterze patriotycznym w wykonaniu zespołu SENSIBILE TRIO. Zespół w składzie: Sylwia Zięba - wokal, Wojciech Zięba - pianino, Daniel Nicieja - kontrabas, czyli zespół Sensibile Trio, ¶wietnie wykonał znakomite utwory, dzięki którym udało się stworzyć godny pamięci klimat.więcej...25/04/2018 - Protokół z konkursu "Pamięć Ofiarom Zbrodni Katyńskiej" w dniu 24.04.2018r.

Celem konkursu było rozbudzanie uczuć patriotycznych w¶ród dzieci i młodzieży. Głównym jej założeniem było przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych zwi¶zanych ze zbrodni¶ katyńsk¶ oraz uczczenie ofiar tej zbrodni. Kształtowanie warto¶ci moralnych, patriotycznych i obywatelskich.więcej...29/03/2018 - Tradycja Wielkanocna

"Tradycja Wielkanocna", to impreza, na której spotykamy się już tradycyjnie w sobotnie popołudnie poprzedzaj¶ce Niedzielę Palmow¶. Podczas uroczysto¶ci wspominamy bogate dziedzictwo i tradycje zwi¶zane ze |więtami Wielkanocnymi. Współpraca z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Zwi¶zkiem Emerytów i Rencistów pozwala nam na to, gdyż to wła¶nie Panie zrzeszone w stowarzyszeniu "Jeste¶my Razem" bior¶ na siebie trud przygotowania pięknych stołów.więcej...29/03/2018 - Warsztaty "Wielkanocna inspiracje"

16 marca pi¶tkowe popołudnie upłynęło nam na przygotowaniach do zbliżaj¶cych się ¶wi¶t. Kolejny "Kulturalny Pi¶tek" za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów!więcej...3/03/2018 - Ferie 2018 - Warsztaty z drwalem

Ferie zakończyli¶my spotkaniem z cyklu "Kulturalne pi¶tki". Tym razem adresowane było do dzieci. Do Muzeum Regionalnego w Bachowicach zaprosili¶my drwala, który przeprowadził z dziećmi interaktywne warsztaty.więcej...3/03/2018 - Ferie 2018 - Studio Filmów Rysunkowych

Odwiedzili¶my również Studio Filmów Rysunkowych, które mie¶ci się Bielsku-Białej. Podczas pobytu w tym miejscu poznali¶my kolejne etapy tworzenia filmu animowanego i poszerzyli¶my swoj¶ wiedzę na temat takich pojęć jak scenariusz filmowy, scenopis, animacja, fazowanie, filmowanie, efekty specjalne i d.więkowe, oraz dowiedzieli¶my się na czym polega skład komputerowy.więcej...3/03/2018 - Ferie 2018 - Spektakl "Czerwony Kapturek"

Spektakl teatralny pt. "Czerwony Kapturek" w wykonaniu aktorów z Fundacji "Wyobra. Sobie".więcej...3/03/2018 - Ferie 2018 - Warsztaty małego naukowca

Kto by pomy¶lał, że robienie kolorowych glutków przynosi tyle rado¶ci. Mogli¶my się o tym przekonać, widz¶c zaangażowanie dzieci, które wykonywały kolejno swoje zadania, podczas warsztatów w laboratorium małego naukowca.więcej...3/03/2018 - Ferie 2018 - Warsztaty konstrukcyjne

Warsztaty konstrukcyjne: samoloty i helikoptery - lataj¶ce machiny z papieru..więcej...18/02/2018 - Ferie 2018 - Zabawa z językiem angielskim

Podczas zajęć mogli¶my się przekonać, że zabawy w języku angielskim s¶ ¶wietn¶ form¶ rozrywki. Potyczki językowe były bardzo ciekawe.więcej...18/02/2018 - Ferie 2018 - Wyjazd do kina

Kolejny dzień ferii za nami. My nadal fajnie się bawimy:) Dzi¶ byli¶my w kinie na filmie pt. "O czym szumi las", który jest piękn¶ animacj¶, wzbudzaj¶c¶ zachwyt zarówno od strony estetycznej jak i poziomu wykonania. Zwierzęta wygl¶daj¶ uroczo.więcej...18/02/2018 - Ferie 2018 - Bal karnawałowy

Karnawał pożegnali¶my balem, ostatnie tańce i zabawy przyniosły wszystkim dużo rado¶ci. Zabawa była ¶wietna !!!więcej...18/02/2018 - Ferie 2018 - Ostatkowe przysmaki

Ferie rozpoczęli¶my warsztatami kulinarnymi, które prowadziły Panie z KGW w Bachowicach. Dzieci przygotowały pyszne "ostatkowe przysmaki".więcej...9/02/2018 - Kampania informacyjna

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizuj¶c Kampanię informacyjn¶ na temat naborów planowanych w bież¶cym roku "LSR w 2018", informuje o zaplanowanych w bież¶cym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.więcej...2/02/2018 - Koncert Kolęd w Muzeum

W pi¶tkowy wieczór w Muzeum Regionalnym w Bachowicach rozbrzmiewały kolędy w wykonaniu wokalistów z Gminnego O¶rodka Kultury w Spytkowicach. Koncert dedykowali¶my babciom i dziadkom., którzy niedawno obchodzili swoje ¶więto. Uczestnicy zwiedzali również ekspozycję w sali muzealnej, która bardzo im się podobała.więcej...30/01/2018 - VII Przegl¶d kolęd i pastorałek

Celem konkursu było: podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji kolędowania, ukazanie piękna kolęd i pastorałek, integrowanie dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Spytkowice, rozszerzenie współpracy z instytucjami zajmuj¶cymi się edukacj¶ i opiek¶ osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych ze ¶rodowiskiem, podtrzymanie ¶wi¶tecznej atmosferywięcej...16/01/2018 - Wielka Orkiestra |wiatecznej Pomocy 2018

W tym roku również byli¶my z WO|P. Dzięki Waszej ofiarno¶ci w gminie Spytkowice udało się zebrać 17.008,82 zł. Na ulicach kwestowało 18 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, ZSP w Ryczowie oraz ZSP w Spytkowicach, którzy w swoich miejscowo¶ciach zebrali kwoty w wysoko¶ci: 3.342,080 zł (Bachowice), 5.002,49 zł, (Ryczów), 8.664,25 zł (Spytkowice).więcej...16/01/2018 - Przegl¶d Kolęd i Pastorałek w Zatorze

Gratulujemy laureatom konkursu kolęd i pastorałek, który odbył się w minion¶ sobotę na scenie ROK-u w Zatorze. Brały w nim udział również solistki z GOK-u w Spytkowicach, pracuj¶ce z Pani¶ Angielk¶ Orzeszek.więcej...09/01/2018 - Spektakl "Błogosławiona Noc", Koncert Noworoczny Leny Czechowicz z zespołem.

W niedzielny, styczniowy wieczór mieli¶my okazję zobaczyć na scenie w Wiejskim O¶rodku Kultury, aktorów z Oazy Przystań, działaj¶cej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Spytkowicach. Spektakl był bardzo ciekawy i profesjonalnie przygotowany pod czujnym okiem księdza Szymona. Józef i Maryja znajduj¶ schronienie w stajence Miriam i niewidomej Rebeki.więcej...20/12/2017 - Konkurs "Wianek Bożonarodzeniowy"

Celem konkursu było kultywowanie tradycji |wi¶t Bożego Narodzenia, rozpowszechnianie tradycji wykonania ozdób bożonarodzeniowych, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczo¶ci w¶ród dzieci i młodzieży.więcej...20/12/2017 - Spotkanie z karpiem i tradycj¶ - cykl wydarzeń promuj¶cych dziedzictwo kulturowe rybołówstwa

Pi¶tkowe spotkanie zostało zorganizowane w ramach operacji "Zorganizowanie cyklu wydarzeń promuj¶cych dziedzictwo kulturowe rybołówstwa - Spotkanie z karpiem i tradycj¶". Operacja ta jest współfinansowana ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Uczestnicy spotkania mięli okazję wysłuchać koncertu kameralnego w wykonaniu zespołu SENSIBILE TRIO w składzie: Sylwia Zięba - wokal, Wojciech Zięba - pianino, Daniel Nicieja - kontrabas.więcej...19/12/2017 - Spotkanie mikołajkowe

6 grudnia to wyj¶tkowy dzień przede wszystkim dla dzieci. W tym wła¶nie dniu Gminny O¶rodek Kultury zaprosił je na spotkanie mikołajkowe, które rozpoczęło się opowie¶ci¶ pt. "Historia zaginionego listu" w wykonaniu grupy ze Studia Yapa. Wesoły skrzat i niezdarna |nieżynka wraz z małymi widzami rozwi¶zali kłopotliw¶ sytuację i odnale.li zaginiony list.więcej...3/12/2017 - Wernisaż wystawy "Postacie Muzeum Regionalnego w Bachowicach"

Wernisaż wystawy "Postacie Muzeum Regionalnego w Bachowicach" oraz koncert gitarowy w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach były inauguracj¶ comiesięcznych wydarzeń, które planujemy realizować w Muzeum Regionalnym. Mamy nadzieję, że spotkaj¶ się one z zainteresowaniem mieszkańców i nie tylko.więcej...15/11/2017 - Protokół eliminacji gminnych XVII Festiwalu Artystycznego "Talenty 2017"

W Eliminacjach uczestniczyło 56 dzieci i młodzieży. Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach zgłosił ł¶cznie 28 reprezentantów do udziału w XVII Festiwalu "Talenty 2017"więcej...18/09/2017 - Wspomnienia z wakacji

Chemia prosto z kuchni. Podczas warsztatów dzieci eksperymentowały używaj¶c różnych produktów, które s¶ dostępne w kuchni, mi. in. m¶ka ziemniaczana, mleko, ocet, ziemniaki dobierały odpowiednie składniki i obserwowały zachodz¶ce reakcje. Ponadto wykonywały uczestniczyły w zajęciach robotyki. Z klocków lego układały kontener na ¶mieci, który po podpięciu do komputera przyjmował wirtualne odpady. Na zakończenie zajęć uczestnicy wykonywali płyn, z którego powstawały ogromne bańki. Warsztaty inspirowały do samodzielnej i twórczej pracy, a jednocze¶nie były ¶wietn¶ zabaw¶.

więcej...18/09/2017 - Wakacje w ¶wietlicach wiejskich

W wakacyjnych zajęciach na ¶wietlicy uczestniczyło kilkana¶cioro dzieci. Każde spotkanie wypełnione było różnego rodzaju zabawam, chętnie podejmowanymi przez uczestników. Można było zagrać w grę planszow¶, sprawdzić swoj¶ pamięć podczas gry w memory oraz wiedzę o ¶wiecie w czasie 5 sekund! Wszyscy jednak doskonale wiedz¶, że siedzenie przy stoliku raczej nie kojarzy się z wakacjami, dlatego też większo¶ć zajęć (o ile nie były to zajęcia plastyczne) odbywała się w kole, czasem w zoo, a nawet w¶ samolocie! Tak, w te wszystkie niezwykłe miejsca przenosili¶my się za spraw¶ naszej nieograniczonej wyobra.ni.

więcej...30/06/2017 - IV Prezentacje Artystyczne - "Kulturalne Pasje"

W pi¶tkowe popołudnie zakończyli¶my uroczy¶cie sezon wszystkich zajęć stałych prowadzonych od wrze¶nia do czerwca w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach. Uroczysto¶ć miała charakter prezentacji artystycznych, muzycznych, wokalnych, tanecznych. Występy odbywały się w blokach tematycznych. Dziękowali¶my instruktorom oraz wszystkim którzy odwiedzali nas w ci¶gu roku szkolnego i odkrywali swoje pasje w naszej instytucji - Gminnym O¶rodku Kultury.

więcej...30/06/2017 - Dzień Dziecka 2017

Gminne obchody Dnia Dziecka już od kilkunastu lat odbywaj¶ się w naszej gminie. W tym roku piknik dla dzieci, a zarówno ich rodzin odbył się na placu przy Muzeum Regionalnym w Bachowicach. Był to słoneczny dzień pełen rado¶ci, upominków, zabaw i słodkich niespodzianek, który rozpocz¶ł się Msz¶ ¶w. dla dzieci i rodziców w ko¶ciele parafialnym pw. Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. Odprawił j¶ proboszcz tej parafii - ksi¶dz Franciszek Jele¶niański.

więcej...09/06/2017 - Wizyta "Dziecięcej Władzy" w Urzędzie Gminy Spytkowice.

31 maja w Urzędzie Gminy Spytkowice zasiadała "Dziecięca Władza" w składzie: Wójt Gminy - Dagmara Bałys, Przewodnicz¶cy Rady Gminy - Jakub Bratek oraz Sekretarz Gminy - Aleksandra Stanek. Osoby te, to laureaci konkursu wiedzy o gminie Spytkowice. Wszyscy spotkali się w gabinecie Wójta Pana Mariusza Krystiana, gdzie z jego r¶k oraz Dyrektora Gminnego O¶rodka Kultury Pani Ewy Byrskiej otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody, ufundowane przez Firmę K&K Kamil Bałys.

więcej...30/05/2017 - IX Dziecięcy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia"

W sobotni poranek 27 maja br. w sali WDK Spytkowice odbył się IX Dziecięcy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia". Swoje umiejętno¶ci wokalne prezentowały dzieci, z przedszkoli, klas 0 - I oraz klas I - III.
Popisy młodych wokalistów były oceniane przez jury w składzie: Pani Katarzyna Szybisty, Pani Bogumiła Kowalczyk, Pan Janusz Majcherek.

więcej...30/05/2017 - PROTOKÓŁ V KONKURS WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

W poniedziałek 29 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odbył się V Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniów z klas IV-VI, którego celem było poszerzenie wiedzy o samorz¶dzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego działań w¶ród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu był Gminny O¶rodek Kultury oraz Wójt Gminy w Spytkowicach.

więcej...13/04/2017 - Tradycja Wielkanocna

Po raz kolejny w sobotnie popołudnie poprzedzaj¶ce Niedzielę Palmow¶ spotkali¶my się na uroczysto¶ci "Tradycja Wielkanocna". Bogactwo |wi¶t Wielkanocnych skłania nas do tego, aby podczas wspólnych spotkań wspominać nasze lokalne tradycje.

więcej...13/04/2017 - Warsztaty Wielkanocne

Do |wi¶t Wielkanocnych mieli¶my okazję przygotować się podczas warsztatów, które odbyły się 6 kwietnia w Gminnym O¶rodku Kultury. Podczas dwugodzinnego spotkania dzieci robiły zaj¶czki, koszyczki, a także kolorowe pisanki z użyciem łatwo dostępnych materiałów. W efekcie powstały bardzo ładne dekoracje, które będ¶ zdobić mieszkania uczestników.

więcej...12/04/2017 - Wyniki konkursu plastycznego pt. "WITRAŻ WIELKANOCNY"

Celem konkursu było propagowanie tradycji zwi¶zanej z tematyk¶ |wi¶t Wielkanocnych oraz rozwój wrażliwo¶ci plastycznej i artystycznej.Komisja nagradzaj¶c prace brała pod uwagę pomysłowo¶ć, staranno¶ć i samodzielno¶ć, oryginalno¶ć pomysłu i zachowanie tradycyjnych motywów. Jury w składzie: Barbara Kaszuba, Alicja Kolasa, Elżbieta Wierdonek postanowiło przyznać nagrody następuj¶cym osobom...

więcej...01/03/2017 - Ferie 2017 w ¶wietlicach

Od 30 stycznia do 10 lutego w ¶wietlicy wiejskiej w Bachowicach i w Miejscu odbywały się zajęcia, maj¶ce na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych. W pierwszym tygodniu uczestnicy, dzięki wspólnym grom i zabawom integracyjnym mogły się ze sob¶ poznać. Dzieciakom najwięcej rado¶ci sprawiały gry pt; "Pędz¶ce żółwie" oraz "Owczy pęd" oraz zabawy: "Sałatka owocowa", "pomidor" z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza. Nie obyło się bez prac plastyczno - technicznych, w których dzieci chętnie wykonywały ozdoby karnawałowe, czapeczki oraz maski. W kolejnych dniach odbył się konkurs Mini Playback Show, w którym na¶ladowali¶my sławnych artystów, między innymi: Sylwię Grzeszczak, Łukasza Mroza oraz Joanne Klepko. Jury wyłoniło zwycięzcę i wręczyło upominki.

więcej...01/03/2017 - Ferie 2017 w GOK

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach w czasie tegorocznych ferii zimowych zorganizował dla dzieci interesuj¶ce zajęcia, które pozwoliły spędzić ten czas wolny w ciekawy sposób. Oprócz propozycji, które oferowali¶my w ¶wietlicach wiejskich (warsztaty plastyczne, turnieje, gry, zabawy, itp.) zorganizowali¶my: spektakl teatralny, wycieczkę, dzień z filmem, bal karnawałowy oraz warsztaty edukacyjne. Propozycje te spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem.

więcej...14/2/2017 - Kampania informacyjna ¶LSR w 2017¶

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbęd¶ się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.
Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bież¶cym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbęd¶ się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.


więcej...19/01/2017 - Warsztaty - upominki dla babci i dziadka

Z okazji ¶więta naszych kochanych babć i dziadków w dniu 19 stycznia w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach odbyły się warsztaty. Dzieci wykonywały kolorowe kubeczki w których umie¶ciły kolorowe kwiaty oraz lampioniki, które w efekcie były pięknymi upominkami, a wiadomo, że prezenty wykonane przez ukochane wnuki ciesz¶ ogromnie.

więcej...24/01/2017 - Koncert Kolęd i Pastorałek "Muzyka ł¶czy pokolenia"

W niedzielne popołudnie mieli¶my okazję być uczestnikami pięknego wydarzenia kulturalnego, a mianowicie Koncertu Kolęd i Pastorałek "Muzyka ł¶czy pokolenia". Miło nam, było go¶cić Księdza Dziekana Józefa Piwowarskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Spytkowicach, Księdza Profesora Jana Szczepaniaka, Pana Ryszarda Mroza - Radnego Powiatu Wadowickiego, Pani¶ Marię Mróz - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Pani¶ Grażynę Stańczyk - Radn¶ Rady Gminy Spytkowice a zarazem Sołtysa wsi Miejsce, Pana Andrzeja Podolskiego - Radnego Rady Gminy Spytkowice oraz Pani¶ Helenę Mamoń - Sołtysa wsi Spytkowice.

więcej...15/01/2017 - WO|P 2017

W tym roku również byli¶my z WO|P. Dzięki Waszej ofiarno¶ci w gminie Spytkowice udało się zebrać 17.028,09 zł. Na ulicach kwestowało 16 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, ZSP w Ryczowie oraz ZSP w Spytkowicach, którzy w swoich miejscowo¶ciach zebrali kwoty: Bachowice 3.269,70 zł, Ryczów 5.242,03 zł, Spytkowice 8.516,36 zł.

więcej...14/01/2017 - VI Gminny Przegl¶d Kolęd i Pastorałek

Konkurs Kolęd i Pastorałek rozgrywany jest w kategorii solistów oraz zespołów i duetów. Celem przegl¶du było podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji kolędowania, poznanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd i pastorałek. Wraz z uczestnikami przegl¶du, opiekunami słuchali¶my prezentacji scenicznych, które nagradzane były przez publiczno¶ć brawami.

więcej...21/12/2016 - Protokół z konkursu literackiego "|wi¶teczny czas"

Celem konkursu było inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczo¶ci literackiej, dzielenie się osobistymi przemy¶leniami zwi¶zanymi ze |więtami Bożego Narodzenia, kształtowanie umiejętno¶ci pisania. Przedmiotem natomiast napisanie wiersza własnego autorstwa o tematyce zwi¶zanej ze |więtami Bożego Narodzenia

więcej...19/12/2016 - Protokół konkursu plastycznego "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

Celem konkursu było kultywowanie tradycji |wi¶t Bożego Narodzenia, prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrze¶cijańskiej i narodowej oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczo¶ci w¶ród dzieci.

więcej...7/12/2016 - Wizyta ¶w. Mikołaja w Klubie Krasnala

Wizyta ¶więtego Mikołaja to oczekiwany dzień przez wszystkie dzieci. Brak białego puchu nie zmylił Mikołaja i przybył na nasze spotkanie 7 grudnia 2016.

więcej...7/12/2016 - Mikołajkowy spektakl pt. "Co się stało z Mikołajem¶"

Mikołajki to dzień wyj¶tkowy, szczególnie dla dzieci. Tak też było i w tym roku w naszym O¶rodku Kultury. W sobotnie popołudnie, podczas spektaklu w wykonaniu Teatru TAK, dowiedzieli¶my się, co się stało z Mikołajem.

więcej...14/11/2016 - Protokół z eliminacji w kategorii plastyka w ramach XVI Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2016"

W kategorii plastyka w eliminacjach gminnych zostały nagrodzone oraz wytypowane do eliminacji powiatowych następuj¶ce osoby...

więcej...10/11/2016 - Konkurs "1050 Rocznica Chrztu Polski"

Tematem konkursu było wykonanie plakatu nawi¶zuj¶cego do 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski.Celem natomiast rozbudzanie uczuć patriotycznych w¶ród dzieci i młodzieży, przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczo¶ć plastyczn¶ ważnych wydarzeń historycznych tj. 1050 rocznicę Chrztu Polski, rozwój wrażliwo¶ci i wyobra.ni artystycznej, a także kształcenie warto¶ci moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego integruj¶cego współczesne pokolenie Polaków.

więcej...28/10/2016 - III Młodzieżowy Festiwal "O Złot¶ Nutkę"

W dniu 28 pa.dziernika 2016r. odbył się III Młodzieżowy Festiwal Piosenki "O Złot¶ Nutkę", którego uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI i gimnazjów. Konkurs miał na celu propagowanie kultury muzycznej, wymianę pomysłów, do¶wiadczeń i umiejętno¶ci wokalnych, kształtowanie umiejętno¶ci współzawodnictwa oraz promocję młodych talentów.

więcej...24/10/2016 - Protokół z konkursu literackiego pt. "Słowem pisane"

Celem konkursu było zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzież do pisania i prezentowania własnej twórczo¶ci literackiej, rozwijanie wyobra.ni i wrażliwo¶ci młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczo¶ci.

więcej...12/10/2016 - Protokół z konkursu recytatorskiego pt. "|wiat poezji"

W konkursie recytatorskim zostały nagrodzone oraz wytypowane osoby do eliminacji powiatowych w ramach XVI Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2016"

więcej...30/9/2016 - Protokół z konkursu - Przeprowadzenie przez placówkę o¶wiatow¶ wywiadu pt. "Go¶ć w dom"

Celem konkursu był dialog, wzmocnienie więzi oraz integracja z uczestnikami |wiatowych Dni Młodzieży.

więcej...2/9/2016 - Gminne Dożynki 2016

Od wielu lat, piękna tradycja Gminnych Dożynek jest kontynuowana w naszej Gminie. T¶ niepowtarzaln¶ atmosferę ¶więta plonów rozpoczęli¶my od Mszy |w. Dziękczynnej w ko¶ciele parafialnym w Ryczowie, koncelebrowanej przez proboszcza parafii Ryczów ks. Adama Ogiegło, proboszcza parafii Bachowice ks. Franciszka Jele¶niańskiego, podczas której Homilię wygłosił ks. profesor Jan Szczepaniak.

więcej...31/8/2016 - Sprawozdanie z pracy ¶wietlic w Miejscu i Spytkowicach

Wszystkie zajęcia rozwijały zainteresowania i zdolno¶ci uczestników. Pierwsze zajęcia miały charakter zapoznawczo - integracyjny. Wszyscy wyrazili swoje oczekiwania podczas zajęć a także obszary nauki i sztuki, które s¶ dla nich interesuj¶ce. Zgodnie z tym został ustalony plan na cały miesi¶c. Z racji pokrycia się zdań dzieci w obu ¶wietlicach, realizacja tematów była taka sama w obu placówkach.

więcej...31/8/2016 - Sprawozdanie z pracy ¶wietlicy wiejskiej w Półwsi

Na zajęciach uczestnicy dowiedzieli się jak możemy wykorzystywać surowce wtórne. Wyja¶nili¶my sobie pojęcie recyklingu oraz konieczno¶ć dbania o przyrodę. Uczestnicy dowiedzieli się jaki zwi¶zek z ekologi¶ ma oszczędzanie wody czy pr¶du. Wykonali¶my z plastikowej butelki kwiatka w doniczce. Przeprowadzono również turniej z wiedzy o ekologii i o sposobach wykorzystania surowców wtórnych.

więcej...31/8/2016 - Sprawozdanie z pracy ¶wietlicy wiejskiej w Ryczowie i Bachowicach

Podczas zajęć w ¶wietlicy wiejskiej w Bachowicach, jak i w Ryczowie byłyorganizowane zajęcia dwa razy w tygodniu, które trwały 3 godziny. Rodzice mogli przyprowadzać dzieci, zapewniona była opieka oraz organizowane zajęcia, które miały na celu rozwój zainteresowań dzieci oraz integrację ¶rodowiska.

więcej...31/8/2016 - Pożegnanie wakacji - impreza plenerowa

31 sierpnia na zakończenie wakacyjnych chwil beztroski przygotowali¶my dla dzieci wiele atrakcji, z których chętnie korzystały. Przy budynku WDK w Ryczowie zrobiło się wesoło. Uczestnicy zabawy chętnie korzystały z dmuchanych zjeżdżalni i skakańcy.

więcej...26/8/2016 - "Artystyczne Lato"

W minione wakacji w ramach programu "Artystyczne lato" zostały zorganizowane zajęcia plastyczno - techniczne. Tematem przewodnim pierwszych warsztatów były ptaszki. Każde dziecko miało możliwo¶ć uszycia ptaszka z materiału, a następnie wypchania go wat¶ oraz ozdobienia kolorowymi koralikami. Efekt końcowy był wspaniały. Dzieci przypisały im imiona oraz rolę, dzięki czemu mogli¶my odegrać krótkie inscenizacje.

więcej...26/8/2016 - Plenerowe rytmy w Półwsi

Zabawa rozpoczęła się rozgrzewk¶ taneczn¶, dzieci machały rękami, kręciły bioderkami, a nogi nieomal same podskakiwały. Taka rozgrzewka sprawiła, że kolejne propozycje zachęcały do zabawy. Następnie przyszedł czas na naukę układu tanecznego, którego kroki uczestnicy starannie powtarzali za Pani¶ Ul¶. Najlepiej tańcz¶ce osoby zostały udekorowane.

więcej...21/8/2016 - Wyjazd do Spytkowic w powiecie nowotarskim na Dożynki Gminne

W roku bież¶cym korzystaj¶c z zaproszenia władz gminy Spytkowice (powiat nowotarski) delegacja wraz z zespołem tanecznym "Fantazja" działaj¶cym przy Gminnym O¶rodku Kultury Spytkowicach pojechała na uroczysto¶ci dożynkowe. Przyjechali¶my pod ko¶ciół na Mszę ¶w., gdzie przed ¶licznym ko¶ciółkiem zostali¶my serdecznie przywitani przez Wójta Gminy - Pana Ryszarda Papanek.

więcej...19/8/2016 - Wyjazd do Krakowa

W piękny słoneczny dzień 19 sierpnia wybrali¶my się na wycieczkę po Krakowie. Zwiedzanie rozpoczęli¶my na placu Matejki, gdzie przywitał nas przewodnik ubrany w ¶redniowieczny stój. Tutaj zacz¶ł się pocz¶tek drogi Królewskiej. Następnie przeszli¶my do Barbakanu i na Mury miejskie, tam dzieci przebrały się w stroje ¶redniowieczne, chłopcy stali się rycerzami a dziewczynki księżniczkami. Po wysłuchaniu ciekawych historii o tym miejscu, odbyła się walka na piankowe miecze.

więcej...16/8/2016 - Plenerowe rytmy w Miejscu

Pomimo niezbyt dużej frekwencji, dzieci które zechciały wzi¶ć udział w zabawie, bardzo wesoło spędziły wolny czas. Impreza miała charakter olimpiady sportowej, w której uczestnicy wykazywali się sprawno¶ci¶ ruchow¶, a przy okazji dobrze się bawiły.

więcej...12/8/2016 - Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego "Na Rozstajach"

Chociaż miejsce to znajduję się w naszej gminie nie każdy miał tam okazję być i podziwiać jego uroki. Powiew swojskiego klimatu i ciszę można poczuć w Gospodarstwie Agroturystycznym "Na Rozstajach" w Lipowej u Pana Franciszka Działowego. Wła¶ciciel przywitał nas bardzo serdecznie i zaprosił do ogrodu w którym mie¶ciła się duża altana i oczko wodne. Dzieci nie mogły odej¶ć od zwierz¶t, które podchodziły, aby je pogłaskać czy nakarmić.

więcej...11/8/2016 - Wakacyjny turniej ¶wietlicowy

Wakacyjny turniej, w którym brały udział drużyny ze ¶wietlic wiejskich: Spytkowice, Miejsce, Ryczów i Półwie¶ obfitował w różnego rodzaju konkurencje. Uczestnicy walczyli dzielnie zmagaj¶c się z kolejnymi zadaniami.

więcej...05/8/2016 - Wycieczka do zoo w Krakowie

W dniu 5 sierpnia dzieci z terenu gminy Spytkowice wyjechały na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Pogoda w tym dniu była bardzo ładna. Już w autokarze toczyły się rozmowy o czekaj¶cym nas spotkaniu ze zwierzętami. Na miejscu czekał na nas przewodnik. Chodz¶c alejkami obserwowali¶my mieszkańców zoo oraz ich zachowanie. Słuchali¶my o panuj¶cych tam obyczajach i życiu zwierz¶t.

więcej...25/7/2016 - "Plenerowe rytmy" w Spytkowicach

20 lipca na stadionie sportowym "Astra" Spytkowice odbyły się drugie "Plenerowe rytmy". Tym razem pogoda nam dopisała i mogli¶my zrealizować nasz¶ imprezę na ¶wieżym powietrzu. Animatorka "Żabka" zaprosiła wszystkie dzieciaki do ozdabiania doniczek, w których potem sadziły kwiatki i drzewka. Następnie uczestnicy zajęć tworzyli eko obrazy. Najwięcej czasu musieli po¶wiecić na wyklejanie z naturalnych składników tj. kleju zrobionego z m¶ki i wody, oraz papieru toaletowego pięknych obrazów na drzewie.

więcej...19/7/2016 - Wyjazd do Wadowickiego Centrum Kultury na film "Złoty Koń"

W dniu 13 lipca pierwszy wyjazd jaki zaplanowali¶my dla dzieci podczas wakacji, był do Wadowickiego Centrum Kultury na film pt. "Złoty Koń". Uczestnikami było 29 osób, w¶ród nich byli również doro¶li, babcie i mamy. Gdy dojechali¶my na miejsce do Centrum Kultury wszystkie dzieciaki z niecierpliwo¶ci¶ czekały w kolejce przed sklepikiem, aby zaopatrzyć się przed seansem w popcorn, żelki i inne słodko¶ci. Następnie usiedli¶my wygodnie w fotelach przed ekranem, zgasły ¶wiatła i zacz¶ł się seans.

więcej...12/7/2016 - Plenerowe rytmy - "Witaj lato"

"Plenerowe rytmy" rozpoczęli¶my imprez¶ w dniu 6 lipca, która pomimo niezbyt ładnej pogody, odbyła się pocz¶tkowo w sali DS w Bachowicach. Do sali przybyły dzieci, animator "Żabka" zaprosiła wszystkich do stolików pełnych słodkich czekoladowych serduszek, pierniczków, biszkopcików, kolorowych cukiereczków. Chętne dzieci podczas warsztatów pt. "Kuchcikowo" samodzielnie i z własnym pomysłem ozdabiały pierniczki, biszkopciki, z których powstawały u¶miechnięte bu.ki, kolorowe serduszka i wesołe kółeczka.

więcej...4/7/2016 - III Prezentacje Artystyczne - "Kulturalne Pasje

Czerwiec to miesi¶c, w którym wszystkie dzieci kończ¶ rok szkolny, także Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach zakończył 24 czerwca 2016r. sezon wszystkich zajęć kulturalnych prowadzonych od wrze¶nia do czerwca. Sala DS w Bachowicach wypełniła się po brzegi, zarówno uczestnikami oraz ich bliskimi. Cała uroczysto¶ć miała charakter występów tanecznych, wokalnych, muzycznych, artystycznych prezentowanych przez ok. 180 uczestników.

więcej...27/6/2016 - VIII Dziecięcy Festiwal "O Pluszowego Misia"

W dniu 11 czerwca 2016r. w sali WDK Spytkowice odbył się po raz ósmy Dziecięcy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia". Swoje umiejętno¶ci wokalne prezentowały dzieci, z przedszkoli, klas "0" oraz klas I-III. Głównym celem festiwalu było stworzenie uzdolnionym muzycznie dzieciom zaprezentowanie się na scenie i pokazanie swojego talentu, promowanie polskiej piosenki oraz wymiana do¶wiadczeń i pomysłów w pracy z dziećmi.

więcej...19/6/2016 - "LSR w 2016" - Kampania informacyjna

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczno¶ć na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi - Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej - Przewodnicz¶cej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno¶ć.


więcej...02/6/2016 - Dzień Dziecka 2016 i Dzień Otwarty Urzędu Gminy

Tegoroczne obchody "Dnia Dziecka" tradycyjnie, jak co roku rozpoczęły się msz¶ ¶w. dla dzieci i rodziców w Ko¶ciele Parafialnym w Spytkowicach, po której wszyscy udali się kolorow¶ ciuchci¶ na stadion sportowy. Tam czekało na dzieci wiele atrakcji. Jedn¶ z nich był oczywi¶cie kolorowy dmuchany plac zabaw, stoiska z animacjami: balonowe zwierzaki i malowanie buziek. Nie brakowało również słodko¶ci takich, jak wata cukrowa czy lody. Wszystkie atrakcje dla dzieci w tym dniu były bezpłatne.

więcej...02/6/2016 - Konkurs wiedzy o gminie

W poniedziałek 23 maja 2016r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odbył się IV Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniów z klas IV-VI, którego celem było poszerzenie wiedzy o samorz¶dzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego działań w¶ród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu był Wójt Gminy oraz Gminny O¶rodek Kultury w Sytkowicach.

więcej...19/5/2016 - "LSR w 2016" - Kampania informacyjna

17 583 000,00 zł będzie miała do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała 6 650 000,00 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego RYBY 10 500 000,00 zł . Ponadto otrzymała na wdrażanie projektów współpracy 133 000,00 zł w ramach PROW oraz 300 000,00 zł w ramach PO RYBY.


więcej...18/5/2016 - Dni otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte FE na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie można zaliczyć do udanych. Obiekt, którego budowa była współfinansowana z Unijnego Programu, jest niew¶tpliwie godny pozazdroszczenia. |rodki te pochodziły z Programu Operacyjnego Ryby. Tę czę¶ć pieniędzy Gmina pozyskała za po¶rednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Karpia".

więcej...6/4/2016 - "Poezja i muzyka w życiu |więtego Jana Pawła II"

Sobota 2 kwietnia była dniem 11 rocznicy ¶mierci |więtego Jana Pawła II. Wtedy to w ko¶ciele parafialnym pw. ¶w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach został zorganizowany koncert dobroczynny "Poezja i muzyka w życiu |więtego Jana Pawła II", którego mieli¶my okazję być współorganizatorami. To piękne wydarzenie w które zaangażowało się wiele osób z różnych ¶rodowisk, zarówno profesjonalistów jak i amatorów, spotkało się z dużymi wyrazami uznania.

więcej...24/3/2016 - Przygotowania do |wi¶t Wielkanocnych w Klubie Krasnala

Przygotowania do |wi¶t Wielkanocnych odbyły się także w Klubie Krasnala. Nasi mali uczestnicy przy pomocy rodziców i cioci Klaudii wykonywali ¶liczne zaj¶czki.

więcej...24/3/2016 - Tradycja Wielkanocna 2016

W sobotnie popołudnie spotkali¶my się na uroczysto¶ci pn. "Tradycja Wielkanocna", która wpisała się już w naszej gminie, w kalendarz stałych imprez. Współpraca z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Zwi¶zkiem Emerytów i Rencistów pozwoliła na pokazanie bogatego dziedzictwa, tradycji kulinarnych i nie tylko, które zwi¶zane s¶ ze ¶więtami wielkanocnymi.

więcej...18/3/2016 - Konkurs plastyczny "Kartka Wielkanocna"

Celem konkursu było kultywowanie tradycji |wi¶t Wielkanocnych, rozwój wrażliwo¶ci plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli zwi¶zanych z Wielkanoc¶. Komisja nagradzaj¶c prace brała pod uwagę pomysłowo¶ć, staranno¶ć oraz samodzielno¶ć, oryginalno¶ć pomysłu, zachowanie tradycyjnych motywów.

więcej...4/2/2016 - Warsztaty artystyczne pt. "Drewniana pracownia"

Warsztaty artystyczne pt. "Drewniana pracownia" to kolejne działania zaproponowane przez GOK w okresie ferii. Obecne na zajęciach dzieci miały okazję dowiedzieć się ciekawych rzeczy o drewnie i jego wykorzystaniu. Po interesuj¶cej prelekcji uczestnicy w kreatywny sposób ozdabiali drewniane deseczki. Prace wykonywali przy użyciu odpowiednich farb, a efekty wizualne były bardzo ciekawe.

więcej...4/2/2016 - "Zabawy z filcem" - warsztaty wykonywania piórników z filcu

28 stycznia w ¶wietlicy wiejskiej w Półwsi odbyły się warsztaty wykonywania piórników z filcu. Każdy uczestnik wybierał sobie materiał w odpowiadaj¶cym mu kolorze oraz dodatki, którymi miał być ozdobiony piórnik. Po przygotowaniu materiałów, poszczególne czę¶ci były zszywane na maszynie przez opiekunkę, a dzieci w tym czasie grały w gry planszowe, piłkę, układały klocki, puzzle, rozwi¶zywały łamigłówki.

więcej...4/2/2016 - Bal karnawałowy

Czas karnawału zachęcił również nas do zorganizowania balu. W pięknie udekorowanej sali go¶cili¶my dzieci przebrane w pomysłowe stroje. Przy d.więkach największych przebojów, prezentowanych przez DJ Kotka, wszyscy bawili się doskonale. W przerwach miedzy tanecznymi pl¶sami animatorzy zachęcali dzieci do ciekawych zabaw, w których wszyscy chętnie brali udział.

więcej...27/1/2016 - Wyjazd do parku rozrywki FamilyFan w O¶więcimiu

Kilkunastoosobowa grupa dzieci z naszej gminy wraz z opiekunami pojechała w ramach zajęć feryjnych do parku rozrywki FAMILY FAN. W upragnionej sali zabaw przywitała nas miła pani oznajmiaj¶c o zasadach jakie panuj¶ podczas pobytu w tejże sali. Następnie udali¶my się do szatni gdzie po zdjęciu wierzchniej odzieży i obuwia ruszyli¶my do zabawy. Niezwykł¶ frajd¶ okazała się ogromna konstrukcja składaj¶ca się z labiryntu przej¶ć, zjeżdżalni, trampolin, basenów z piłeczkami, itp...

więcej...27/1/2016 - Warsztaty edukacyjno-żywieniowe pt. "W kolorowym ¶wiecie herbaty"

W dniu 22 stycznia 2016r. zostały zorganizowane warsztaty na temat herbaty. Dzieci zapoznały się z jej histori¶, czyli jak powstaje, z jakiego kraju pochodzi. Poszerzyły swoj¶ wiedzę na temat różnych rodzajów herbat, o których jeszcze nie słyszały, a także dowiedziały się która z nich jest najzdrowsza. Mogły spróbować różnych herbat, od najpopularniejszej czarnej po herbatę rooibos, jednak najbardziej smakowała im ta owocowa.

więcej...27/1/2016 - Wyjazd do kina Centrum oraz wizyta w JRG PSP Andrychów

Kolejn¶ atrakcj¶, któr¶ przygotował O¶rodek Kultury na czas ferii był wyjazd do Andrychowa i Wadowic. Odwiedzili¶my Jednostkę Ratowniczo-Ga¶nicz¶ Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie. Tam druhowie przedstawili nam projekt edukacyjny "Bezpieczny Dom". Mieli¶my możliwo¶ć zapoznać się z aspektami bezpiecznych zachowań, które powinni¶my znać i umieć zastosować w sytuacji zagrożenia.

więcej...27/1/2016 - Pamiętamy o Dniu Babci i Dziadka

20 stycznia, tym razem w ¶wietlicy w Ryczowie odbyły się warsztaty pt. "Pamiętaj o Dniu Babci i Dziadka. Dzieci, które wzięły udział w zajęciach robiły pami¶tki dla swoich kochanych babć i dziadków. Prace wykonywane były bardzo starannie, gdyż miały trafić nazajutrz w ręce ukochanych solenizantów.

więcej...26/1/2016 - Filmy ogl¶damy, miło czas spędzamy

Drugi dzień ferii zimowych w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach był dniem, w którym kilkunastoosobowa grupa dzieci spotkała się na projekcji filmu "Kraina lodu". W przyciemnionej sali zajadaj¶c się popcornem w skupieniu ¶ledzili losy bohaterów.

więcej...26/1/2016 - Turniej gier logicznych

W poniedziałek 18-ego stycznia rozpoczęły się ferie zimowe. My zaczęli¶my t¶ zimow¶ przerwę w nauce, turniejem gier logicznych, które odbyły się w ¶wietlicy w Bachowicach. W zabawie wzięło udział 15 dzieci.

więcej...13/1/2016 - 24 FINAŁ WO|P w naszej gminie

10 stycznia 2016 r. w naszej Gminie po raz kolejny zagrała WO|P, na ulicach kwestowało 21 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, z ZSP w Ryczowie oraz z ZSP w Spytkowicach. W tym roku za zebrane pieni¶dze zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych i dla godnej opieki ludzi w podeszłym wieku. Ł¶cznie wolontariusze zebrali 15.458,58 zł. (Spytkowice 7.682,55 zł, Ryczów 4.568,50 zł, Bachowice 3.207,53 zł). Podczas kwestowania największ¶ kwotę w wysoko¶ci 2.097,24 zł zebrała Eliza Grabarczuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

więcej...13/1/2016 - Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielne popołudnie w sali WDK Spytkowice licznie zebrali się mieszkańcy, którzy przyszli posłuchać zespołów działaj¶cych przy Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach pod kierownictwem instruktora Roberta Budzynia.
Koncert kolęd i pastorałek pt. "Muzyka ł¶czy pokolenia" odbył się już po raz drugi. Tym razem był to koncert charytatywny na rzecz mieszkanki Spytkowic - Pauliny Tomskiej, która była z nami.

więcej...13/1/2016 - Gminny Przegl¶d Kolęd i Pastorałek

9 stycznia w sali WDK Spytkowice zebrały się dzieci, które już po raz pi¶ty uczestniczyły w Gminnym Przegl¶dzie Kolęd i Pastorałek. Razem z nim przyszli również opiekunowie i rodzice. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w osobach Pani Bogumiła Kowalczyk - dyrygent, instruktor zespołów wokalnych i instrumentalnych, nauczyciel rytmiki oraz gry na instrumentach klawiszowych, pedagog muzyczny. Swoj¶ muzyczn¶ pasję udowodniła całkiem niedawno, wydaj¶c wraz z zespołem Attacca płytę na której mie¶ci się 12 polskich i zagranicznych kolęd.

więcej...13/1/2016 - Przegl¶d Kolęd i Pastorałek w Zatorze

W sobotę 9 stycznia 2016 roku, po raz kolejny odbył się Przegl¶d Kolęd i Pastorałek w Zatorze. Wzięli w nim udział podopieczni Pana Roberta Budzynia, który prowadzi zajęcia wokalne w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach. Konkurs ten cieszy się ogromn¶ popularno¶ci¶ a osoby ucz¶ce się w naszym O¶rodku Kultury zostały dostrzeżone przez jury.

więcej...28/12/2015 - Konkursy Bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie i czas przygotowań do ¶wi¶t to najpiękniejszy okres w całym roku. Ten czas również w O¶rodku Kultury był okazj¶ do przypomnienia sobie o ¶wi¶tecznych tradycjach. Zorganizowane były konkursy, które pokazały, iż te tradycje bardzo dobrze s¶ znane zarówno przez tych najmłodszych, którzy podczas drużynowych zmagań ¶wietnie zmierzyli się z zadaniami wskazanymi w poszczególnych rundach. Również nieco starsi uczniowie w pięknych opowiadaniach pokazywali swoje dojrzałe przemy¶lenia i refleksje zwi¶zane z Bożym Narodzeniem.

więcej...16/12/2015 - Mikołajki w Klubie Krasnala

Również w Klubie Krasnala te najmłodsze dzieci oczekiwały na przyj¶cie Mikołaja, który je nie zawiódł. Przygotowania do tego wydarzenia miały miejsce już wcze¶niej, maluchy na spotkaniach uczyły się wierszy i ¶piewały piosenki. Żeby nie było smutno |więtemu, dzieci przygotowały też piękne rysunki.

więcej...16/12/2015 - Mikołajki

Dowodem na to, że dzieci w naszej gminie s¶ bardzo grzeczne, był dzień w którym odwiedził je |w.Mikołaj. W sali Gminnego O¶rodka Kultury liczna grupa z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w programie pt. "Wyczaruj Mikołaja", który opierał się na iluzji i magii. Pokaz był interaktywn¶ zabaw¶ czarami. Magik zapraszał dzieci do wspólnego czarowania, wykonywania sztuczek w które dzieci się bardzo angażowały.

więcej...15/11/2015 - Hallowen

W ostatnim tygodniu pa.dziernika w godzinach popołudniowych odbyły się zabawy halloweenowe w ¶wietlicach wiejskich. Przyszły na nie dzieci, które wykazały się niezwykł¶ kreatywno¶ci¶ w przygotowaniu przebrań. W trakcie zabawy wykonywały i dekorowały swoje lampiony oraz brały udział w "strasznych" konkurencjach, min.: mumie, przej¶cie przez bagno, malowanie na balonach strasznej twarzy, taniec z miotł¶, ¶wietlny kr¶g.

więcej...

15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - wokal

Protokół z eliminacji gminnych w kategorii wokal w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

więcej...15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - plastyka

Protokół z eliminacji gminnych w kategorii plastyka w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

więcej...15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - recytacja

Protokół z eliminacji gminnych w kategorii recytacja w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

więcej...15/11/2015 - XV Festiwal Artystyczny "TALENTY 2015" - literatura

Protokół z eliminacji gminnych w kategorii literatura w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

więcej...28/9/2015 - Złote i Diamentowe Gody

W bież¶cym roku w naszej gminie obchodzono diamentowe i złote gody. Uroczysto¶ci rozpoczęły się od wspólnej mszy ¶w. w ko¶ciele p.w. |w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach, zamówionej przez Wójta Gminy Spytkowice. Dalsze uroczysto¶ci kontynuowano w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Jubilaci otrzymali medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", okoliczno¶ciowe Listy Gratulacyjne oraz upominki. Przyjęli życzenia od Wójta Gminy Spytkowice - Mariusza Krystiana, Przewodnicz¶cego Rady Gminy Spytkowice - Jerzego Piórowskiego, Księdza Proboszcza - Józefa Piwowarskiego oraz pracownika Urzędu Gminy Spytkowice - Annę Dzidek.

więcej...8/9/2015 - Dożynki Gminne 2015

W niedzielę, 30 sierpnia 2015 roku w Spytkowicach odbyły się Gminne Dożynki. Na ¶więto plonów przyjechali rolnicy z rodzinami, mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni go¶cie, którzy w bież¶cym roku bardzo licznie uczestniczyli w tej uroczysto¶ci.
Tegoroczne ¶więtowanie rozpoczęło się Msz¶ |więt¶ w ko¶ciele p/w ¶w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. Proboszcz parafii a równocze¶nie dziekan dekanatu Zatorskiego - ksi¶dz Józef Piwowarski w asy¶cie 4 księży z parafii gminy Spytkowice, diakona oraz księdza profesora Jana Szczepaniaka, który wygłosił homilię, odprawili bardzo uroczyst¶ liturgię.

więcej...9/9/2015 - Pożegnanie wakacji

Wszystko co dobre szybko się kończy¶ Tak więc wakacyjny czas przeleciał nam wszystkim błyskawicznie. Gminny O¶rodek Kultury zaprosił 27 sierpnia na plac przy Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie wszystkie dzieci, aby przy wspólnych zabawach pożegnać się z kolegami i koleżankami z innych ¶wietlic, które niejednokrotnie spotykały się na wspólnych wyjazdach, turniejach.

więcej...9/9/2015 - Wakacje w Ryczowie i Półwsi

Wakacje w ¶wietlicy w Półwsi i Ryczowie rozpoczęły się zajęciami plastycznymi pt.,, Moje wymarzone wakacje¶ oraz wyj¶ciem na nowo otwarty plac zabaw w Ryczowie. Przez następne dni mieli¶my ciekawe warsztaty: wykonanie z filcu etui, zdobienie szklanych butelek farbami oraz innymi dodatkami, origami oraz magnezowe ozdoby, pszczoły z rolki papieru, robili¶my bukiet z zebranych traw. Dodatkowo każdego dnia bawili¶my się w różne gry i zabawy.

więcej...8/9/2015 - Wakacje w Spytkowicach

Wakacje w ¶wietlicy w Spytkowicach minęły w tym roku w bardzo przyjaznej atmosferze. Pomimo małej frekwencji spędzali¶my ze sob¶ miło czas. Rozpoczęli¶my je wyj¶ciem na piknik, podczas którego integrowali¶my się, podczas wspólnych zabaw. Dzieci w ¶wietlicy w Spytkowicach bardzo chętnie wykonywały różnego rodzaju prace plastyczno - techniczne, które cieszyły nasze oczy na wystawce. Był również czas na k¶ciki kulinarne.

więcej...8/9/2015 - Wakacje w Bachowicach i Miejscu

Czas szybko płynie i za nami już czas wakacyjnego odpoczynku. Przygodę t¶ rozpoczęli¶my od przypomnienia jak należy zachowywać się nad wod¶, na obozach, koloniach i wszelkich innych miejscach które odwiedzimy w czasie wakacji żeby móc je spędzić bezpiecznie. Postanowili¶my ten letnie miesi¶ce spędzić w miarę możliwo¶ci aktywnie i na ¶wieżym powietrzu. Aura nam dopisywała, więc często chodzili¶my na spacery.

więcej...8/9/2015 - Dożynki w Spytkowicach (powiat nowotarski)

Wzorem roku poprzedniego otrzymali¶my zaproszenie na Dożynki od partnerskiej Gminy w powiecie nowotarskim. Reprezentacja naszej Gminy, tym razem był to zespół regionalny "Niezapominajki", uczestniczył wspólnie z Władzami Gminy oraz Radnymi w tej uroczysto¶ci. Po mszy odprawionej w pięknym ko¶ciółku, korowód przeszedł na miejscowy stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza czę¶ć obchodów ¶więta plonów.

więcej...26/8/2015 - "Biedroneczki"

W dniach 19 - 20 sierpnia w ¶wietlicy w Spytkowicach odbyły się warsztaty pod nazw¶ ,,Biedroneczki". Uczestniczyły w nich dzieci w wieku 3 - 5 lat. Zajęcia miały na celu rozwijanie zdolno¶ci plastycznych dzieci. Pod okiem opiekunów maluchy wykonywały z masy papierowej oraz wacików biedronki, które po wyschnięciu zostały pięknie pomalowane. Prócz zajęć plastycznych był czas także na wspóln¶ zabawę.

więcej...24/8/2015 - Warsztaty czekoladowe

12 sierpnia w sali Domu Strażaka w Bachowicach go¶cili¶my dzieci na czekoladowej uczcie. Warsztaty, które się tam odbyły pozwoliły na bliższe poznanie etapów produkcji czekolady. Był również czas na zabawę, podczas której było poznawanie poprzez degustację różnego rodzaju czekolady: belgijskiej, limonkowej, pomarańczowej oraz eksperymentalnym ł¶czeniu smaków słonych i słodkich.

więcej...24/8/2015 - Wakacyjny Turniej |wietlicowy

Wakacyjny Turniej |wietlicowy w bież¶cym roku odbył się w Bachowicach. Przybyły reprezentacje ¶wietlic wiejskich z Półwsi, Miejsca, Spytkowic oraz Bachowic. Dzieci rywalizowały w różnych konkurencjach dopinguj¶c okrzykami swoje drużyny, które chętnie podejmowały wyzwania. Po wyczerpuj¶cej zabawie wszyscy zajadali się kiełbask¶ z grila, chipsami oraz popijały soczkami.

więcej...24/8/2015 - Wycieczka do Parku Edukacji Globalnej w Krakowie

24 lipca wyjechali¶my z Gminnego O¶rodka Kultury w Spytkowicach do Parku Edukacji Globalnej, który mie¶ci się w centrum Krakowa, przy Bulwarach Wi¶lanych. To bardzo interesuj¶ce miejsce stworzone po to, aby pokazać życie mieszkańców najbardziej odległych i zapomnianych zak¶tków ¶wiata.
Na ogromnej powierzchni czekało na nas interaktywne zwiedzanie sze¶ciu osad z różnych czę¶ci ¶wiata. Zwiedzanie rozpoczęli¶my od Afryki, gdzie dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych pt.: "Dzień z życia w Afryce", podczas których poznały obowi¶zki, zabawy i codzienne zajęcia mieszkańców.

więcej...30/7/2015 - Wyjazd do Le¶nego Parku Niespodzianek w Ustroniu

W pi¶tek 24 lipca dzieci uczęszczaj¶ce na zajęcia ¶wietlicowe i nie tylko wraz z opiekunkami wybrały się na wycieczkę do Le¶nego Parku Niespodzianek do Ustronia. Le¶ny Park Niespodzianek to miejsce, które warto odwiedzić. Znajduje się w Ustroniu Zawodziu w Beskidzie |l¶skim i jest on jedynym w swoim rodzaju parkiem, który daje możliwo¶ć spędzenia czasu dla całych rodzin, grup zorganizowanych w różnym przedziale wiekowym i pojedynczych go¶ci. Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje sw¶ form¶, pozwala na obcowanie z natur¶, dzik¶ przyrod¶, rozrywk¶ i edukacj¶.

więcej...27/7/2015 - Wyjazd do kina Wadowice

W dniu 22 lipca 2015r. dzieci z naszej gminy wyjechały do kina Wadowice na film animowany pt. "FRU!". Przed seansem dzieci miały czas na zaopatrzenie się w popcorn i różne słodko¶ci. Podczas filmu panowała cisza, która była przerywana częstym ¶miechem. Film opowiadał o ptaszku, który od dnia wyklucia z jaka nie wychylił dzioba poza rodzinne gniazdo.

więcej...23/7/2015 - Rajd rowerowy "Po zdrowie dla Pauliny"

W sobotni poranek 18 lipca 2015r. ze stadionu sportowego w Spytkowicach o godz. 9 rano wyruszył prawie dwustuosobowy rajd rowerowy "Po zdrowie dla Pauliny". Zorganizowany został przez grupę wolontariuszy "Wygrajmy Razem" z Ł¶czan oraz Wójta Gminy Spytkowice. Trasa rajdu była do¶ć długa, liczyła około 40 km, wiodła od Spytkowic przez Zator do Wadowic i z powrotem przez Graboszyce do Spytkowic, ale "dla chc¶cego nic trudnego". Rajd eskortowany był przez Policję, Straż Pożarn¶ oraz karetkę.

więcej...23/7/2015 - Warsztaty plastyczne "Kolorowe etui"

W pierwszym tygodniu wakacji 3 lipca 2015r. w ¶wietlicy wiejskiej w Półwsi odbyły się warsztaty plastyczne "Kolorowe etui", których celem było wykonanie etui na telefon z filcu. Uczestniczyło w nich 11 dzieci w wieku 6-12 lat. Dzieci wycinały etui, dobieraj¶c różne kolory filcu i dodatki takie jak: guziczki, kwiatuszki, tasiemki, serduszka według własnego uznania i pomysłu.

więcej...30/6/2015 - II Kulturalne Pasje - Prezentacje Artystyczne uczestników zajęć w GOK Spytkowice

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach w swojej już 15-letniej działalno¶ci zajmuje się upowszechnianiem kultury poprzez organizację imprez, warsztatów, konkursów, wycieczek, itp. Rozwijanie zainteresowań amatorsk¶ twórczo¶ci¶ artystyczn¶ i prowadzenie przez to edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane jest m.in. poprzez prowadzenie zajęć, kół zainteresowań i zespołów artystycznych tj.: zespoły wokalne "Pryzmat", regionalny "Niezapominajki"; zespoły taneczne "X-DANCE", "TIP-TOP", "FANTAZJA"; zajęcia taneczne; indywidualna nauka gry na instrumentach; zajęcia aerobiku; język angielski; Klub Krasnala.

więcej...17/6/2015 - VII Dziecięcy Festiwal Piosenki "O Pluszowego Misia"

W sobotni poranek już po raz siódmy go¶cili¶my w O¶rodku Kultury najmłodszych artystów. W towarzystwie instruktorów, nauczycieli oraz swoich najbliższych zapełnili salę i czekali aż przyjdzie czas na prezentacje sceniczne.
Soli¶ci, duety i zespoły prezentowały swoje ulubione piosenki a barwne stroje przyci¶gały wzrok publiczno¶ci. Dzieci dostarczyły wszystkim wielu miłych przeżyć artystycznych. Pomimo, że konkurowali o miejsce na podium, stworzyli między sob¶ i na scenie dobr¶ atmosferę. Dlatego też, ten wdzięk oraz duże zdolno¶ci wokalne nagradzane były brawami.

więcej...03/6/2015 - Dzień Dziecka 2015 i Dzień Otwarty Urzędu Gminy

Piękne niedzielne popołudnie 31 maja 2015 roku najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, ¶więtowali przy DS w Bachowicach "Dzień Dziecka". Rozpoczęcie odbyło się uroczyst¶ Msz¶ ¶w. w Ko¶ciele Parafialnym w Bachowicach. Następnie, już na placu przy Domu Strażaka rozpoczęli¶my zabawę od ogłoszenia wyników III Konkursu Wiedzy o Gminie Spytkowice, w wyniku którego wyłonili¶my zwycięzców. I miejsce zdobywaj¶c tytuł Dziecięcego Wójta Gminy Spytkowice 2015, zdobyła Sara Rzońca, II miejsce i tytuł Dziecięcego Przewodnicz¶cy Rady Gminy Spytkowice przypadł Mikołajowi Krystianowi, natomiast tytuł Dziecięcego Sekretarza Gminy otrzymała Kamila Stańczyk zajmuj¶c III miejsce.

więcej...03/6/2015 - Dzień Mamy w Klubie Krasnala

W ¶rodę 27 maja o godzinie 16.00 został zorganizowany Dzień Mamy. Dzieci uczęszczaj¶ce na zajęcia przygotowały wraz z prowadz¶cymi krótki program artystyczny. Chociaż niektórych zżerała trema to i tak dzielnie oraz z wielkim d.więkiem prezentowali piosenki, wiersze i składali życzenia swoim kochanym mamom.

więcej...29/5/2015 - III Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice

W dniu 25 maja 2015r. w sali WDK Spytkowice odbył się już po raz trzeci Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Do testu przyst¶piło 18 uczniów, którzy zmierzyli się z pytaniami dotycz¶cymi Rady Gminy, Wójta Gminy, ich kompetencji, oraz znajomo¶ci bież¶cych wydarzeń odbywaj¶cych się na terenie Gminy Spytkowice.

więcej...29/5/2015 - Targi Turystyczne Doliny Karpia

Gmina Spytkowice, jak co roku przyst¶piła do udziału w Targach Turystycznych Doliny Karpia. Tury¶ci, którzy 16 maja br. odpoczywali w naszym regionie mogli odwiedzić na terenie naszej gminy:
- Gospodarstwo Agroturystyczne - Na Rozstajach, które oferowało rabat na nocleg oraz bezpłatne zwiedzanie zwierzyńca.
- Stowarzyszenie "Jeste¶my Razem", gdzie czekała wystawa prac rękodzielniczych, degustacja produktów lokalnych oraz warsztaty rękodzieła ludowego.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, które zaproponowało zwiedzanie Izby Regionalnej oraz warsztaty rękodzielnicze.

więcej...29/5/2015 - Konkurs czytelniczy w Ryczowie

W poniedziałek 18 maja dzieci ze ¶wietlicy wiejskiej w Półwsi a 19 maja 2015r. z Ryczowa brały udział w konkursie czytelniczym, na który wybrali¶my się do Filii GBP w Ryczowie. W realizacji naszego przedsięwzięcia pomogła nam Pani Monik¶ Smurzyńska ¶ pracownik Biblioteki.

więcej...31/3/2015 - Tradycja Wielkanocna 2015

Sobotnie popołudnie, poprzedzaj¶ce Niedzielę Palmow¶ zgromadziło w sali WDK Ryczów liczn¶ publiczno¶ć. Uroczysto¶ć pn. "Tradycja Wielkanocna" była okazj¶ do tego, aby pokazać bogate dziedzictwo i tradycje zwi¶zane ze ¶więtami wielkanocnymi.

Przybyło tu wielu zaproszonych go¶ci, a w¶ród nich byli: Pan Andrzej Paj¶k - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Ryszard Papanek - Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski), Pan Józef Ko¶cielniak - Przewodnicz¶cy Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) oraz delegacja z tamtejszej gminy, Pan Ryszard Mróz - Radny Powiatu Wadowickiego, Pan Jerzy Piórowski - Przewodnicz¶cy oraz Radni Rady Gminy Spytkowice, Pan Tadeusz Dębski - Komendant Gminny OSP Spytkowice, Dyrektorzy Szkół i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi wsi, przedstawiciele organizacji pozarz¶dowych.

więcej...28/3/2015 - Konkurs wielkanocny "Baranki, zaj¶czki... - dekoracje wielkanocne"

Celem konkursu było kultywowanie tradycji |wi¶t Wielkanocnych, rozwój wrażliwo¶ci plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli zwi¶zanych z Wielkanoc¶, prezentacja twórczo¶ci dzieci i młodzieży.
Komisja nagradzaj¶c prace brała pod uwagę pomysłowo¶ć, staranno¶ć i samodzielno¶ć wykonania, oryginalno¶ć pomysłu, zachowanie tradycyjnych motywów.

więcej...11/3/2015 - Relacja - FERIE 2015

Tegoroczne ferie z Gok-iem można zaliczyć do bardzo udanych. Plan był bogaty i z uczestnictwa w poszczególnych zajęciach i wycieczkach można wnioskować, że zadowolił naszych młodych mieszkańców. Osoby, które spędzały ferie na terenie gminy mogły skorzystać z tej oferty.

więcej...7/3/2015 - Wycieczka do Bielska-Białej

W dniu 26.02.2015r. dzieci z gminy Spytkowice pojechały do Teatru Lalek Banialuka do Bielska - Białej na spektakl pt. ,,Tymoteusz w¶ród ptaków". Zachwycone dzieci uważnie ogl¶dały sztukę w której znakomicie wcielili się w role aktorzy: lis, kura, ptaki, nied.wied. oraz tytułowy Tymoteusz. Bohaterowie sztuki rozbawili zarówno tych najmłodszych jak i nieco starszych widzów.

więcej...7/3/2015 - Warsztaty kulinarne "Kanapkowe cudeńka"

W jednym z feryjnych dni zorganizowali¶my spotkanie z profesjonalnym kucharzem, który to wspólnie z dziećmi z naszej gminy przygotował kanapki. Wszyscy byli ubrani w fartuszki tak, jak przystoi na prawdziwych kucharzy, zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, rozpoczęli pracę. Pan Kamil, prowadz¶cy warsztaty kulinarne, pokazał dzieciom, jak pokroić, pyszne i zdrowe dodatki. Były to m.in. ¶wieże ogórki, pomidory, sałata, rzodkiewka, ser żółty, oliwki, kukurydza, szczypiorek, masło, wędlina oraz różnego rodzaju pieczywo.

więcej...7/3/2015 - Zimowy turniej ¶wietlicowy

We wtorek 24 lutego br. odbył się |wietlicowy Turniej Zimowy. Przed godzin¶ 11¶¶ do sali WDK w Spytkowicach przybyły ¶wietlicowe drużyny z Bachowic, Miejsca, Ryczowa oraz Spytkowic. Drużyny rywalizowały ze sob¶ w różnych konkurencjach: sprawno¶ciowych tj. "tor przeszkód", "balonowy spacer", "skre¶lanie cyfr" itp. oraz umysłowych tj. rozwi¶zywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych. Podczas trwania wszystkich konkurencji drużynom oraz prowadz¶cym towarzyszył dobry humor oraz zdrowy duch rywalizacji.

więcej...7/3/2015 - Wycieczka do kina

19 lutego b.r. wybrali¶my się do Kina "Centrum" w Wadowicach na film pt. "Królowa |niegu 2" w 3D. Do Wadowic zajechali¶my autokarem. Bardzo dużo dzieci było chętnych na spotkanie z bohaterami pięknej ba¶ni H.CH. Andersena. Po dotarciu na miejsce dzieci zaopatrzyły się w kubełki pełne popcornu, rozsiadły się wygodnie w sali kinowej założyły okulary 3D i z niecierpliwo¶ci¶ czekały na projekcje filmu.

więcej...26/2/2015 - Kolejne karnawałowe szaleństwo

Ferie zimowe w Gminnym O¶rodku Kultury rozpocz¶ł bal karnawałowy, tym razem dla dzieci w wieku 6-12 lat. Tematem przewodnim był styl życia piratów. Zabawa była wy¶mienita. Najpierw dzieci rozgrzewały się w tańcu i z pomoc¶ chusty animacyjnej a potem brały udział w różnego rodzaju konkurencjach: tworzyły mumie egipskie, ozdabiały swoje lornetki z rolek po papierze toaletowym, przeci¶gały linę.

więcej...12/2/2015 - Ach, co to był za bal... !!!

W dniu 11.02.2015r. najmłodsi mieszkańcy naszej gminy spotkali się na "Balu Karnawałowym", gdzie przyszli w pięknych przebraniach. Bohaterowie znanych bajek, czy tez różne zwierz¶tka prezentowały się bardzo ładnie. Królewny, księżniczki, wróżki, czarodziejki, motylki, paj¶ki, nietoperze, kowboje, aniołki, i wiele innych postaci pl¶sały w rytm muzyki.

więcej...2/2/2015 - Polska DeLuxe, czyli wspomnienia z PRL-u

Osoby, które zechciały w sobotnie popołudnie wst¶pić do O¶rodka Kultury, aby się troszkę rozerwać, napić kawy, zje¶ć ciastko, miały przyjemno¶ć zobaczyć prezentacje taneczne zespołu "Pretty Woman" oraz popisy Kabaretu "Czarna Rękawiczka", skupiaj¶cych grupę zapalonych artystów - studentów o¶więcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

więcej...26/1/2015 - Koncert kolęd i pastorałek

Styczeń w polskiej tradycji to czas noworocznych koncertów i wspólnego kolędowania. W ten radosny czas również w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach już po raz drugi odbył się KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. 25 stycznia 2015 r. zespoły działaj¶ce przy GOK, które ćwicz¶ pod kierownictwem instruktora Pana Roberta Budzynia, przygotowały koncert. Usłyszeli¶my prezentacje solowe i zespołowe.

więcej...20/1/2015 - Przegl¶d kolęd i pastorałek w Zatorze

W sobotę 17 stycznia 2015 roku, już po raz siódmy odbył się Przegl¶d Kolęd i Pastorałek w Zatorze. Wzięły w nim udział podopieczne Pana Roberta Budzynia, który prowadzi zajęcia wokalne w Gminnym O¶rodku Kultury w Spytkowicach. Uczestników było bardzo dużo a wszystkie dziewczyny zostały docenione przez jury. W swoich kategoriach poszczególne miejsca zajęły: I miejsce Marcelina Szydłowska; II miejsce: Ewa Chlebicka, Daria Byrska, Julia Gurdek; Wyróżnienie: Klaudia Manicka, Oliwia Berniak.

więcej...13/1/2015 - 23 Finał Wielkiej Orkiestry |wi¶tecznej Pomocy

11 stycznia 2015r. odbył się 23 Finał WO|P, temat tegorocznego Finału brzmiał: "Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów". Wolontariusze z naszej Gminy zebrali ł¶cznie 13 645,42 zł, ze sprzedaży gadżetów zebrano 411,00 zł, co dało ogóln¶ kwotę 14 056,42 zł. oraz obca waluta w wysoko¶ci : 23,51 euro, 5 pensów, 10 dolarów USD. Najwięcej zebrali wolontariusze ze Spytkowic - 6 955,36 zł, następnie z Ryczowa - 3659,69 zł oraz z Bachowic - 3030,37 zł. Gratulujemy Aleksandrze Knapik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, która zebrała największ¶ kwotę (1614,14 zł, 10 dolarów oraz 3,98 EURO).

więcej...12/1/2015 - IV Gminny Przegl¶d Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda"

To już po raz czwarty go¶cili¶my dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli oraz całe rodziny które towarzyszyły uczestnikom Przegl¶du Kolęd i Pastorałek.
Słuchali¶my prezentacji scenicznych, których poziom z roku na rok znacznie się podnosi. Dlatego też licznie zgromadzona publiczno¶ć, dziękowała wykonawcom za występy gromkimi brawami. Przekonali¶my się ile pracy i trudu wymagało przygotowanie tych artystów.

więcej...7/1/2015 - Koncert zespołu TALITHA KUM

W niedzielę 4 stycznia go¶cił u nas zespół TALITHA KUM. Tworz¶ go młodzi ludzie, którzy jak sami mówi¶ ¶piewem chwal¶ Boga. Mieli¶my okazję przekonać się o tym podczas niezwykłego koncertu kolęd, który wprawił słuchaczy w zachwyt. D.więki płyn¶ce prosto z serc wykonawców, tworzyły niesamowit¶ atmosferę panuj¶ca w¶ród widowni.

więcej...31/12/2014 - Wigilia w ¶wietlicy wiejskiej w Ryczowie

Grudzień to czas w którym wszyscy czekaj¶ z niecierpliwo¶ci¶ na ¶więta. Na ¶wietlicy w Ryczowie również dał nam się we znaki ten radosny czas oczekiwań. Dzieci chętnie przygotowywały rożnego rodzaju ozdoby, którymi jak już wcze¶niej pisali¶my wystroili choinkę.

więcej...22/12/2014 - Przygotowania ¶wi¶teczne w ¶wietlicy wiejskiej w Ryczowie

Dzieci ze ¶wietlicy w Ryczowie bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach przygotowawczych do |wiat Bożego Narodzenia.

więcej...16/12/2014 - Wyniki konkursu plastycznego "GWIAZDA BETLEJEMSKA"

Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwo¶ci estetycznej dzieci i młodzieży oraz przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycj¶ zwi¶zan¶ ze |więtami Bożego Narodzenia.

więcej...16/12/2014 - Spotkanie z Mikołajem

Wszystkie grzeczne dzieci, a było ich w tym roku bardzo dużo, spotkały się w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach i tu mogły obejrzeć spektakl pt. "Poszukiwana praca dla Bałwanka" w wykonaniu Teatru Czkawka. Dzieci podczas spektaklu były zaangażowane w perypetie bohatera -Bałwanka, który czuł się samotny, smutny i nikomu niepotrzebny. Jego pragnieniem było znalezienie wymarzonej pracy, gdyż przez to mógł się poczuć ważnym, znale.ć przyjaciół i zobaczyć |więtego Mikołaja.

więcej...3/12/2014 - Nominacje do nagrody głównej "Talent 2014"

Podczas eliminacji powiatowych XIV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2014" jury nominowało do nagrody głównej w poszczególnych kategoriach następuj¶ce osoby z terenu gminy Spytkowice:


Gratulujemy wszystkim nominowanym i życzymy dalszych sukcesów! Informujemy, że Koncert Galowy odbędzie się 14 grudnia, podczas którego ogłoszone zostan¶ nazwiska Laureatów nagrody głównej "Talent 2014".25/11/2014 - Złote i Diamentowe Gody 2014

Uroczysto¶ci zwi¶zane z jubileuszem 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na terenie naszej gminy rozpoczęły się Msz¶ |więt¶ w ko¶ciele p.w. |w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. Po niej zaproszeni go¶cie udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, gdzie odbyły się dalsze uroczysto¶ci. W tym roku w Gminie Spytkowice swoje Złote Gody ¶więtowało piętna¶cie par. W gronie dostojnych jubilatów znalazły się również małżeństwa, które doczekały się 60.- lecia pożycia małżeńskiego. Byli nimi Państwo: Maria i Jan Furlaga, Maria i Józef Kowalscy, Antonina i Andrzej Olszowscy.

więcej...25/11/2014 - I Młodzieżowy Festiwal Piosenki "O Złot¶ Nutkę"

W dniu 22 listopada 2014r. odbył się po raz pierwszy w naszej gminie Młodzieżowy Festiwal Piosenki "O Złot¶ Nutkę". W trakcie imprezy zaprezentowało się 16 uczestników w trzech grupach wiekowych: kl. IV-VI, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, w kategorii soli¶ci i zespoły. Oceny dokonało jury w składzie: Monika Glanowska absolwentka szkoły muzycznej, gra na flecie poprzecznym, Janusz Macherek z wykształcenia pedagog muzyczny, zajmuje się produkcj¶ muzyczn¶.

więcej...31/10/2014 - PROTOKÓŁ eliminacji gminnych XIV Festiwalu Artystycznego "Talenty 2014"

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach zgłasza ł¶cznie 28 reprezentantów do udziału w XIV Festiwalu "Talenty 2014" wg następuj¶cego wyszczególnienia

więcej...21/10/2014 - Nowa sala prób Gminnej Orkiestry Dętej

Gminna Orkiestra Dęta już może ćwiczyć w nowej sali prób. Wcze¶niej odbywały się one w ¶wietlicy wiejskiej. Jednak poszerzenie oferty zajęć i ci¶gły wzrost liczby muzyków w orkiestrze oraz doposażenie w nowy sprzęt, wymusił wygospodarowanie osobnego pomieszczenia, przeznaczonego tylko na użytek orkiestry. Dlatego też został przeprowadzony generalny remont w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wcze¶niej funkcjonował O¶rodek Zdrowia. Pomieszczenia nabrały nowego wygl¶du i zostały adoptowane na salę prób Gminnej Orkiestry Dętej.

więcej...20/10/2014 - Lekcja Wiedzy o Społeczeństwie w Urzędzie Gminy Spytkowice

W poniedziałek 20 pa.dziernika Urz¶d Gminy Spytkowice odwiedzili gimnazjali¶ci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, w ramach lekcji Wiedza o Społeczeństwie. Młodzież zasiadła w sali, gdzie odbywaj¶ się sesje Rady Gminy. Tam przywitała ich Sekretarz Gminy - Pani Anna Przejczowska, która przybliżyła uczestnikom informacje na temat funkcjonowania urzędu.

więcej...17/10/2014 - Dzień seniora

Podobnie, jak w ubiegłych latach Koła Gospodyń Wiejskich z Bachowic, Miejsca i Ryczowa zorganizowały dla Seniorów spotkania integracyjne.
"Dzień Seniora" zgromadził w każdej z miejscowo¶ci duż¶ ilo¶ć uczestników. W czę¶ci oficjalnej go¶cie usłyszeli serdeczne życzenia wszelkiej pomy¶lno¶ci, zdrowia i stu lat życia. Po ciepłych słowach był czas na występy. Oprawę artystyczn¶ przygotowały szkoły.

więcej...9/10/2014 - Wielkie Żniwa Karpiowe

W niedzielę już od godzin porannych na łowisku w Podolszu panował wielki ruch, a działo się tak w zwi¶zku z odbywaj¶c¶ się tam imprez¶ plenerow¶ "Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe", kończ¶c¶ całoroczny Festiwal Doliny Karpia.

więcej...9/09/2014 - Wakacje w ¶wietlicy wiejskiej w Ryczowie

Te wakacje na długo pozostan¶ w naszej pamięci, z bardzo wielu powodów. Po pierwsze ¶wietlica czynna była każdego dnia, ze względu na remont Domu Strażaka w Półwsi. Dzieci z Ryczowa i Półwsi wspaniale się razem dogadywały, pomimo tego, że było nas bardzo dużo każdego dnia. |rednia ilo¶ć dzieci w każdy dniu to 28 osób. Kilkakrotnie padały rekordy. Najwięcej było nas 36 osób, natomiast najmniej to 21. Plan, który powstał w czerwcu został prawie w cało¶ci zrealizowany zgodnie z zapisanymi punktami.

więcej...9/09/2014 - Wakacje w ¶wietlicy wiejskiej w Spytkowicach

|wietlica Wiejska w Spytkowicach w czasie wakacji była czynna we wtorki, czwartki oraz w pi¶tki.
Wakacje były czasem na wspólne wyj¶cia na boisko przy szkole, gdzie bawili¶my się w różne zabawy ruchowe, podchody, grali¶my w ¶zbijanego¶ oraz korzystali¶my z placu zabaw. Ponadto spacerowali¶my po Spytkowicach opowiadaj¶c o zabytkach, przyrodzie i historii wsi.

więcej...9/09/2014 - Wakacje w ¶wietlicach wiejskich w Miejscu i w Bachowicach

Tegoroczne wakacje w ¶wietlicach wiejskich zapowiadały się niezwykle ciekawie, gdyż oprócz planu zajęć, bogatego w różne atrakcje oraz spotkania, zaplanowane były również wycieczki i imprezy dla dzieci spędzaj¶cych wakacje w Gminie Spytkowice, zorganizowane przez Gminny O¶rodek Kultury. |wietlica podczas wakacji w Miejscu czynna była w poniedziałki, ¶rody i pi¶tki, natomiast ¶wietlica w Bachowicach we wtorki, czwartki i również piatki.

więcej...6/09/2014 - "Lato zostań z nami" - impreza plenerowa

Koniec sierpnia, to czas w którym przy wspólnych spotkaniach podsumowywali¶my radosny czas wakacji. Na plenerowej imprezie spotkali¶my się w Ryczowie. Pod Wiejskim Domem Kultury ustawiły się dmuchane zjeżdżalnie w kształcie tygrysków, kaczuszek, itp. Tak zaczęła się zabawa, Trzeba przyznać, że była to wielka frajda dla starszych i młodszych dzieciaków.

więcej...6/09/2014 - "Razem nad Skaw¶"

30 sierpnia przedstawiciele Gminy Spytkowice brali udział w imprezie prezentuj¶cej dorobek artystyczny i potencjał kulturowy gmin wchodz¶cych w skład Doliny Karpia, zorganizowanej przez Powiat Wadowicki.
Podczas prezentacji scenicznych zobaczyć można było: zespół folklorystyczny "Karpikowe Dzieci", Mażoretki "Voyage" i "One Step" oraz zespół ¶piewczy "Senioritki z Polanki Wielkiej, zespół wokalno-instrumentalny "Wiolinki" z Tomic, zespół ¶piewaczy "Podolszanka" z Zatora, zespół taneczny "Agpado" i wokalistki z zespołu "Prymat" ze Spytkowic, a także zespół "Rafaelki" z Brze.nicy.

więcej...6/09/2014 - Spotkanie dzieci z Policjantem na ¶wietlicy w Miejscu

Nadchodz¶cy pocz¶tek nowego roku szkolnego to moment, w którym szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Dlatego dzieci ze ¶wietlicy w Miejscu miały okazję spotkać się z policjantem. W dniu 29.08.2014r. na ¶wietlicę przybył dzielnicowy z Posterunku Policji w Spytkowicach. Dzieci serdecznie powitały go¶cia i z zainteresowaniem słuchały tego, co mówi.

więcej...6/09/2014 - Wyjazd do O¶więcimskiego Centrum Kultury na spektakl "Lampa Alladyna"

W czwartek, 26 sierpnia o godz. 16.15 dzieci z Gminy Spytkowice wyjechały do O¶więcimskiego Centrum Kultury na spektakl pt. "Lampa Alladyna". Na miejscu oprócz bajki czekały na nich jeszcze inne atrakcje: malowanie twarzy, wykonywanie wiatraków do rowerów, ogromne bajkowe puzzle oraz mnóstwo kolorowych balonów. Sam spektakl był krótki, ale za to bardzo ciekawy, gdyż brały w nim udział również dzieci, które go ogl¶dały.

więcej...5/09/2014 - Spotkanie dzieci ze strażakami OSP w Bachowicach

Pi¶tek, 22 sierpnia 2014r. dzieci ze ¶wietlicy wiejskiej wybrały się na spotkanie ze strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach a zarazem Komendantem Gminnym OSP Panem Tadeuszem Dębskim. W trakcie spotkania opowiadał on o służbie, rodzajach umundurowania, przestrzeganiu zakazów i nakazów zwi¶zanych z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci zwiedziły remizę, dowiedziały się w jakich okoliczno¶ciach należy wzywać straż pożarn¶.

więcej...5/09/2014 - Warsztaty rękodzieła na ¶wietlicy wiejskiej w Bachowicach

Dnia 21 sierpnia 2014 r. na ¶wietlicy wiejskiej w Bachowicach odbyły się warsztaty rękodzieła. Zostały zorganizowane wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Bachowic.Podczas zajęć dzieci dekorowały drewniane figurki (misie i koziołki) i tworzyły własne bransoletki. Ponadto wychowankowie ¶wietlicy wykonywali kwiaty z bibuły, które zostały wykorzystane do dekoracji podczas Dożynek Gminnych.

więcej...5/09/2014 - Warsztaty ze Zwi¶zkiem Emerytów i Rencistów w Spytkowicach

11 sierpnia tj. poniedziałek w ¶wietlicy wiejskiej w Spytkowicach zorganizowały¶my warsztaty kulinarne. Uczestnicz¶ce w zajęciach dzieci miały możliwo¶ć poznać tajniki przygotowania pysznych pierogów z kapust¶ i mięsem. Uczestnicy chętnie przygotowywali, rozwałkowywali ciasto a następnie zajęli się wykrawaniem i lepieniem pierogów.

więcej...2/09/2014 - Warsztaty kulinarne z KGW Ryczów

Dnia 27 sierpnia tj. ¶roda na sali WDK w Ryczowie odbyły się ostatnie w te wakacje warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń z Ryczowa. Tym razem dzieci miały możliwo¶ć poznać tajniki przygotowania wy¶mienitych zapiekanek, popcornu oraz kompotu. Starsze dzieci czynnie pomagały w przygotowaniach, obieraj¶c i kroj¶c pieczarki, inne tarły ser. Młodsi natomiast przygl¶dali się z wielkim zainteresowaniem.

więcej...2/09/2014 - Spotkanie z kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych

Dnia 25 sierpnia tj. poniedziałek na ¶wietlicy w Ryczowie dzieci odwiedził kierownik ZUK p. Grzegorz Knapik. Spotkanie było podzielone na dwie czę¶ci, a mianowicie I czę¶ć- teoretyczna, podczas której kierownik ZUK przedstawił w ciekawy sposób trudne, niejednokrotnie ciężkie do zapamiętania pojęcia.

więcej...2/09/2014 - Warsztaty plastyczne

Dnia 14.08.2014 na ¶wietlicy w Ryczowie odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne z niespodziewanym Go¶ciem. Poprowadziła je Pani Bogumiła, która na stałe ze swoj¶ rodzin¶ mieszka w małym miasteczku w Wielkiej Brytanii. Wakacje jednak spędzali w Ryczowie u rodziny. W ramach czasu wolnego odwiedzili nas na ¶wietlicy. Po wspólnych rozmowach i zabawach zaproponowała przeprowadzenie jednych zajęć.

więcej...2/09/2014 - Warsztaty robienia kwiatów

We wtorek, dnia 12.08. ¶wietlicę w Ryczowie odwiedziły przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie. Prezentowały nam po raz kolejny swoje umiejętno¶ci, tym razem uczyli¶my się jak wykonać bukiet pięknych kwiatów z bibuły. Wykonywali¶my pod okiem profesjonalistek chabry, maki, róże, przebi¶niegi, szyszki oraz wiele innych pięknych kwiatów.

więcej...2/09/2014 - Wizyta w gospodarstwie rolnym

Dnia 04.08.2014 dzieci ze ¶wietlicy w Ryczowie odwiedziły gospodarstwo rolne. Ogl¶dali¶my tam sprzęt rolniczy, o którym opowiadała nam w szczegółach Pani Ma¶lona - współwła¶cicielka gospodarstwa. Poznali¶my maszyny do siania zboża, sadzenia ziemniaków, sprzęt do koszenia trawy. Znajdowały się tam również urz¶dzenia, których w dzisiejszych czasach już się nie używa.

więcej...2/09/2014 - Spotkanie z pielęgniark¶

Ostatni dzień lipca na długo pozostanie w pamięci dzieciom ze ¶wietlicy w Ryczowie. Wła¶nie wtedy odbyło się spotkanie z pielęgniark¶. Zaproszenie nasze przyjęła Pani Małgorzata Młynarczyk - pielęgniarka ¶rodowiskowa. Podczas zajęć opowiadała i pokazywała nam jak zachować się w poszczególnych sytuacjach zagrożenia.

więcej...28/08/2014 - Dożynki Gminne

Niedziela 24 sierpnia była dniem organizacji gminnego |więta Plonów. Tym razem odbyło się ono w Bachowicach, na stadionie sportowym LKS "Borowik". Można powiedzieć, że wszystko było zapięte na ostatni guzik poza jednym drobnym, ale niezwykle ważnym szczegółem czyli pogod¶. Jednak mimo tej niesprzyjaj¶cej aury zabawa była doskonała.

więcej...28/08/2014 - "Ł¶czy nas rzeka"

24 sierpnia 2014r. na stadionie sportowym LKS "Borowik" w Bachowicach w godz. 15.00 - 19.00 przy potoku Czarczeska, Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach zorganizował imprezę w ramach projektu "Ł¶czy nas rzeka - organizacja plenerowej imprezy kulturalnej promuj¶cej walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez pryzmat rzek" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¶ca w obszary wiejskie.

więcej...28/08/2014 - Dzień piżamowy

22 sierpnia tj. pi¶tek na ¶wietlicy w Ryczowie odbył się "Dzień piżamowy", w którym uczestniczyło 33 dzieci. Każde z nich przyniosło tego dnia swoj¶ ukochana maskotkę, poduszkę oraz piżamę. Uczestnicy opowiadali o swoich pluszakach.

więcej...26/08/2014 - Zajęcia ekologiczne w ¶wietlicy Miejsce

Dnia 20 sierpnia 2014 r. (¶roda) wychowawca ¶wietlicy wspólnie z sołtysem Miejsca Pani¶ Grażyn¶ Stańczyk zorganizowały spotkanie dzieci z kierownikiem ZUK w Spytkowicach p. Grzegorzem Knapik. Akcja miała na celu promowanie w¶ród najmłodszych idei segregacji odpadów w ich najbliższym otoczeniu. Dzieci poznały i utrwaliły sobie terminy zwi¶zane z gospodarowaniem odpadami: segregacja, recykling, "elektro¶mieci", surowce wtórne, kompostownik.

więcej...26/08/2014 - Warsztaty muzyczno-wokalne

Dnia 20 sierpnia ¶wieticę w Ryczowie odwiedziła Pani Kamila Kozioł - wokalistka, od kilku lat współpracuj¶ca z wieloma zespołami muzycznymi. Prowadzi ona także grupę dziecięcej scholi z Ryczowa. Na nasz¶ pro¶bę poprowadziła zajęcia muzyczno-wokalne. Na pocz¶tku spotkania dzieci poznawały różne ćwiczenia muzyczne przygotowuj¶ce do występu wokalnego. Następnie odbyło się karaoke.

więcej...26/08/2014 - Dożynki w Spytkowicach

Stowarzyszenie "Jeste¶my Razem" 17 sierpnia 2014r. reprezentowało nasz¶ Gminę w Spytkowicach - powiat nowotarski, podczas Gminnych Dożynek. Tradycyjnie ¶więto chleba rozpoczęło się uroczyst¶ msz¶ ¶więt¶. To podczas niej po¶więcono wieniec i chleb dożynkowy. Następnie korowód przeszedł na plac OSP, gdzie odbyły się tradycyjne obrzędy i występy artystyczne. Zespól regionalny działaj¶cy przy GOK zaprezentował składankę piosenek biesiadnych, za które otrzymał gromkie brawa.

więcej...26/08/2014 - Rajd Pojazdów Zabytkowych

16 sierpnia na stadionie sportowym LKS "Astra" mieszkańcy Spytkowic mieli okazję podziwiać pojazdy, których zwykle nie można zobaczyć na polskich drogach. Go¶cili¶my bowiem uczestników XIV Małopolskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Zainteresowanie okazami, które przyjechał z różnych stron ¶wiata było spore.

więcej...4/08/2014 - Warsztaty kulinarne w Bachowicach

31 lipca (tj. czwartek) dzieci ze ¶wietlicy wiejskiej w Bachowicach wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Bachowic zorganizowały warsztaty kulinarne. Frekwencja dopisała, gdyż na zajęciach pojawiło się 30 dzieci. Panie przedstawiły dzieciom przepisy i od razu wszyscy wzięli się do pracy. Wspólnie przygotowali pyszne placki drożdżowe, ciasteczka w różnych kształtach oraz smaczne nale¶niki z bit¶ ¶mietan¶.

więcej...Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt