Działalność Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach rozpoczął swoją samodzielną działalność w lipcu 2000 roku.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Realizuje działania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i wychowania. Działalność GOK ma na celu promowanie i upowszechnianie kultury oraz aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dla mieszkańców gminy Spytkowice. Podstawowymi celami GOK jest kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Do zadań GOK należy organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowo-rekreacyjnych, sportowych, współpraca z organizacjami społecznymi, szkołami mając na celu integracje dzieci i młodzieży z różnych środowisk poprzez organizacje konkursów itp. Gminny Ośrodek Kultury organizuje zajęcia i koła zainteresowania, które skupiają młodych i uzdolnionych mieszkańców naszej gminy.

GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, działalność ta finansowana jest z dotacji budżetu, dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności statutowej, min.: wynajem pomieszczeń i sprzętu; realizacji imprez zleconych; prowadzenie zajęć; dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt