Gminna Orkiestra Dęta

Zajęcia grupowe podczas których członkowie orkiestry mają możliwość realizowania swoich pasji i talentów muzycznych. GOD stanowiła ważny element promocji lokalnych tradycji, koncertuje na terenie i poza granicami gminy.

sala zajęć GOD w Ryczowie
czwartek, godz. 18.00, bezpłatnie, prowadzący: Szymon Piątek.


Tradycja muzykowania w Gminie Spytkowice, a zwłaszcza miejscowo?ci Ryczów sięga odległych czasów. Wiadomo, że w 1927 roku istniała w tej miejscowo?ci orkiestra dęta pod kierownictwem ks. proboszcza Stefana Gu?piela. Niestety nie zachowały się informacje dotycz?ce składu tejże formacji, czy tez okresu jej działalno?ci. Po II wojnie ?wiatowej ówczesny proboszcz ks. Władysław Kania, powołał do życia kolejn? orkiestrę dęt? złożon? z mieszkańców parafii, która działała do 1959r. Po 36 latach, we wrze?niu 1995 roku, muzycy z Ryczowa postanowili stworzyć kolejna już orkiestrę dęt?. Orkiestra Dęta w 2000 roku została objęta patronatem Gminnego O?rodka Kultury i taki jest również obecnie.

Orkiestra koncertuje na terenie Gminy podczas imprez i zebrań strażackich, uroczysto?ci religijnych, państwowych i szkolnych, festynów, Dożynek Gminnych, a także dla wielu osób daje możliwo?ć bezpłatnej gry na instrumentach dętych.

Członkowie orkiestry to osoby w różnym wieku, w?ród których bardzo liczn? grupę stanowi? osoby młode, pełne entuzjazmu i ambicji. Osoby te chc? się rozwijać, reprezentować gminę poza jej granicami, brać udział w konkursach i przegl?dach orkiestr. Gmina Spytkowice i Gminny O?rodek Kultury wspieraj? te d?żenia i przeznaczaj? ?rodki na doposażenie orkiestry poprzez zakup instrumentów i umundurowania.

Gminna Orkiestra Dęta już może ćwiczyć w nowej sali prób. Poszerzenie oferty zajęć i ci?gły wzrost liczby muzyków w orkiestrze oraz doposażenie w nowy sprzęt, wymusił wygospodarowanie osobnego pomieszczenia, przeznaczonego tylko na użytek orkiestry. Dlatego też został przeprowadzony generalny remont w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wcze?niej funkcjonował O?rodek Zdrowia. Pomieszczenia nabrały nowego wygl?du i zostały adoptowane na salę prób Gminnej Orkiestry Dętej. Dzięki temu dzi? Gminna Orkiestra Dęta ma swoj? siedzibę - salę prób o wysokim standardzie. Członkowie orkiestry znajd? teraz miejsce na przechowywanie instrumentów, nut, strojów, itp. Odpowiednio wyposażona sala prób ułatwi profesjonalne przygotowania do udziału w konkursach, przegl?dach. Będzie ona materialnym gruntem na rozwijanie się tejże orkiestry oraz promocję muzyki.

Gminny O?rodek Kultury w Spytkowicach realizował projekty zwi?zane z działalno?ci? GOD, współfinansowane ze ?rodków Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za po?rednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia:                 Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt