Kampania informacyjna

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 12 do 28 lutego 2018 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),
- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - rozwijanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia do 70% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej.

Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

- Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów
- Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań
- Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacja własna)
- Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego
- Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy s zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org



Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt