Kampania informacyjna "LSR w 2019"

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2019", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.
Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:
- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),
- Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych),
- Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego (intensywność wsparcia do 75% kosztów kwalifikowalnych).


Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czy remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
Powyższe realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury terytorialnie lub historycznie związanej z obszarem rybackim.

Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:
- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - rozwijanie działalności gospodarczej,
- Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów,
- Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy),
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (projekt grantowy),
- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich,
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacja własna).


Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.
Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).
Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt