Warsztaty "Pieśni, ballady, opowieści, przyśpiewki, rzemiosło, muzyka, tańce - przekazywane następnym pokoleniom

Kolejnym działaniem podjętym przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w ramach cyklu spotkań „Z tradycją na Ty" promujących tradycje i produkty regionu Doliny Karpia były warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu pn. "Pieśni, ballady, opowieści, przyśpiewki, rzemiosło, muzyka, tańce - przekazywane następnym pokoleniom". Wydarzenie to realizowane było w zakresie projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie odbyło się w Muzeum Regionalnym w Bachowicach i było dedykowane wyłącznie dla grup defaworyzowanych, czyli kobiet i osób powyżej 50 roku życia. Działanie to miało na celu ochronę dziedzictwa kulturowego niematerialnego. Podczas warsztatów uczestnicy pogłębili swoją wiedzę o kulturze, a szczególnie o pieśniach, balladach, opowieściach, przyśpiewkach, rzemiośle, muzyce i tańcu. Promując cenne tradycje regionu chcieliśmy zbudować w słuchaczach przekonanie, iż ucząc się o swojej kulturze nie jest się jedynie biernym odbiorcą, ale aktywnym twórcą, który ma wpływ na kształt swojego otoczenia. Podczas spotkania promowane były również produkty regionalne.Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  Warsztaty-piesni  


Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt